First News - Tri Viet

In the right situation, only one book can change your life

"Số phận đặt ra con đường mà ta phải đi, nhưng chính chúng ta mới là người quyết định cách mình vượt qua nó." - Abraham Lincoln.