First News - Tri Viet

In the right situation, only one book can change your life

"Trong khoảnh khắc tăm tối nhất, tâm hồn sẽ được vun đắp và cho ta sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh." - Heart Warrior Chosa.