First News - Tri Viet

In the right situation, only one book can change your life

"Thất bại chính là cơ hội để khởi đầu lại một lần nữa một cách hoàn hảo hơn." - Henry Ford.