First News - Tri Viet

In the right situation, only one book can change your life

"Nhược điểm lớn nhất của hầu hết mọi người chính là sự chân chừ nói lên lời yêu thương với những người khác khi họ vẫn còn sống." - O. A. Battista.