First News - Tri Viet

In the right situation, only one book can change your life

"Nếu cứ mãi đi theo lối mòn đã được vạch sẵn, ta cũng chỉ có thể nhận lấy những gì người đi trước đã đạt được mà thôi." - Khuyết danh.