First News - Tri Viet

In the right situation, only one book can change your life

"Chấp nhận nỗi đau, trân trọng niềm vui, giải toả những hối tiếc, khi đó, bạn sẽ có suy nghĩ rằng: nếu được sống lại, tôi sẽ sống như mình đã từng sống." - Joan Mcintosh.