First News - Tri Viet

In the right situation, only one book can change your life

"Hãy khát khao và nuôi dưỡng những ước mơ vì đó là động lực giúp bạn đạt được những thành tựu lớn nhất của cuộc đời mình." - Napoleon Hill.