0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Chuyển sang tính toán mây

16.04.2021

Một người chủ công ti viết cho tôi: “Tính toán mây là giải pháp tốt nhất cho công ti của tôi vì tôi có thể chuyển mọi thứ cho nhà cung cấp mây và loại bỏ đi bộ phận công nghệ thông tin 60 người. Tuy nhiên trước khi quyết định, tôi muốn biết liệu có điều tiêu cực nào về việc chuyển sang tính toán mây không?

Đáp: Có những lí do tốt cho một công ti chuyển mọi thứ lên mây. Cũng có những lí do xấu nữa, vì tính toán mây có thể không phải là chọn lựa đúng cho mọi công ti bởi vì lí do an ninh.

An ninh bao giờ cũng là vấn đề bởi vì không phải mọi công ti đều có thể lưu giữ dữ liệu chuyên môn của họ bên ngoài hệ thống có kiểm soát riêng của họ. Chẳng hạn các cơ quan chính phủ có thể có các qui tắc hay chỗ để những kiểu dữ liệu nào đó được lưu giữ. Dữ liệu được lưu giữ trên mây có thể ở bất kì đâu mà có thể hay không thể được đủ an ninh. Mặc dầu vấn đề an ninh trong mây được đề cập tới bởi phần lớn những nhà cung cấp mây nhưng câu hỏi vẫn còn lại là liệu bạn có đủ tin cậy vào họ đối với dữ liệu nhạy cảm của bạn không. Một số nhà cung cấp mây có xu hướng tái bố trí máy phục vụ của họ vào nhiều vị trí hay ngay cả ở các nước có ưu thế chi phí thấp cho nên bạn không bao giờ biết được liệu dữ liệu của bạn có được lưu giữ không.

Không phải mọi tính toán mây đều là giải pháp có chi phí hiệu quả như bạn có thể nghĩ. Nếu các công ti có khối lượng dữ liệu lớn và yêu cầu xử lí dữ liệu cực nhiều như ngân hàng hay công ti đầu tư thì tiết kiệm chi phí về lưu giữ có thể bị lật nhào bởi chi phí giải thông cao cho xử lí dữ liệu đó.

Vấn đề tiêu cực khác là mất kiểm soát khi bạn chuyển vào mây. Nếu bạn không có nhân viên CNTT tại chỗ, bạn hoàn toàn lệ thuộc vào nhà cung cấp mây và tuân theo bất kì cái gì họ chỉ thị bất kể nhu cầu kinh doanh riêng của bạn. Vào lúc này, các chuẩn còn chưa được thiết lập cho tính toán mây cho nên giao diện phần mềm được viết chủ yếu bởi từng nhà cung cấp mây. Nếu họ mất kinh doanh, hay nếu bạn không hài lòng với dịch vụ của họ bạn không thể chuyển sang nhà cung cấp khác một cách dễ dàng.

—-English version—-

 

Switching to cloud computing

A company owner wrote to me: “Cloud computing is the best solution to my company since I can move everything to a cloud provider and get rid of our 60 people information technology department. However before making the decision, I want to know is there any negative thing about moving to cloud computing?

Answer: There are good reasons for a company to move things to the clouds. There are also bad reasons too, as cloud computing may not be the right choice for every company because of security reason.

Security is always an issue because not every company can store specific data outside of their own controlled systems. For example government agencies may have rules on where certain types of data are stored. Data stored in the cloud could be anywhere that may or may not be secured enough. Although security issues in the cloud are being addressed by most cloud providers but the question remain whether you trust them enough with your sensitive data. Some cloud providers tend to relocate their servers in several locations or even countries to take advantage of costs so you may never know where your data is stored.

Not all cloud computing are cost effective solution as you may think. If companies have a large amounts of data and intensive data processing requirements such as Banking or Investment companies than cost savings on storage could be upset by the cost of high bandwidth to process that data.

Another negative issue is the loss of control when you move to the cloud. If you do not have an IT staff in house, you are solely depending on the cloud provider and follow whatever they dictate regardless of your specific business needs. At this time, standards have not been established for cloud computing so the software interface is written mostly by each cloud provider. If they go out of business, or if you are not happy with their service you cannot switch to other provider easily.