0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Công nghệ: những cơ hội mới

01.07.2021

Khi chúng ta đi vào Thời đại Thông tin, chúng ta có thể thấy thay đổi đang xảy ra ở mọi nơi. Nhưng ít người biết công nghệ thông tin tác động nhiều thế nào lên doanh nghiệp. Nếu bạn nhìn vào danh sách 500 công ti lớn nhất ở Mĩ (The Fortune 500) cho năm 2000 và so sánh với danh sách cho năm 2014, bạn sẽ thấy rằng chỉ một nửa số chúng vẫn còn trong danh sách. Cái gì đã xảy ra cho nửa kia? Phần lớn đã rớt khỏi vị trí của họ do sai lầm quản lí dẫn tới thất bại của họ. Về toàn thể nguyên nhân chung có thể được qui cho là thiếu tri thức công nghệ của cấp quản lí cao của họ. Nói cách khác, họ thất bại vì họ đánh giá thấp việc nổi lên của Internet và tốc độ của thay đổi công nghệ. Và điều này không chỉ ở Mĩ. Một nhà phân tích doanh nghiệp giải thích: “Cho dù chúng tôi không có thông tin về các nước khác nhưng nếu một nửa các công ti lớn nhất và mạnh nhất ở Mĩ bị thất bại, rất có thể là cùng điều đó cũng đang xảy ra ở các nước khác nữa.”

Có nhu cầu khẩn thiết để hiểu tác động của công nghệ thông tin lên sự thịnh vượng kinh doanh của các công ti. Mối quan tâm là làm sao cấp quản lí công ti có thể thay đổi nhanh chóng trước khi đối thủ cạnh tranh thay đổi. Nhưng làm sao cấp quản lí có thể thay đổi được khi tâm trí họ vẫn ở trong quá khứ? Làm sao họ có thể thay đổi được khi họ không thấy sự khẩn thiết? Làm sao họ có thể thay đổi được khi họ vẫn tin rằn không cái gì sẽ xảy ra cho họ? Để có được câu trả lời cho những câu hỏi này, điều quan trọng là nhìn vào các công ti thành công. Trong một khảo cứu các công ti lớn nhất và thành công nhất trên khắp thế giới, tác giả thấy rằng mọi quan chức điều hành đều tin công nghệ thông tin là cách thức mới để kết nối doanh nghiệp của họ với khách hàng. Bên cạnh đó, tất cả họ đều đầu tư vào Internet, công nghệ di động và thuê những người quản lí trẻ hơn, năng nổ hơn để thay thế cho người già, như một nhân tố chiến lược nhất trong thành công của họ. Trong tất cả các công ti thành công, 98% có người điều hành cấp cao lãnh đạo chiến lược công nghệ thông tin cho nên không bao giờ có vấn đề với việc lãnh đạo. Tác giả cũng thấy rằng phần lớn những công ti này cũng thay đổi tổ chức của họ thành cấu trúc “Phẳng”, việc hội tụ nhiều hơn vào thực tại kinh tế mới bao quát công nghệ là cách thức duy nhất để biến đổi doanh nghiệp.

Hệ quả của những thay đổi này là sâu sắc thế vì những người lãnh đạo này hiểu rằng qui tắc kinh doanh đã thay đổi và để sống còn họ phải chấp nhận năm lực số thức: mây, di động, big data, phương tiện xã hội và robotics. Chẳng hạn, bằng việc thiết lập phương tiện xã hội dùng big data, họ có thể thu thập ý kiến của hàng triệu khách hàng, điều có thể giúp cho họ phát triển sản phẩm và dịch vụ đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng trước các đối thủ cạnh tranh của họ. Bằng việc dùng các qui trình doanh nghiệp được dẫn lái bởi dữ liệu, các công ti này cũng có thể loại bỏ mô hình quản lí truyền thống của thế kỉ 19 vì công việc có thể được thực hiện mà không có việc can thiệp của hệ thống quản lí phân cấp. Với dữ liệu được thu thập và phân tích trong mọi qui trình để nhận diện các vấn đề cần được giải quyết mà không có sự can thiệp của cấp quản lí. Ngày nay công nhân đã trưởng thành cùng công nghệ đều hiểu qui trình được dẫn lái bởi dữ liệu này và làm quyết định dựa trên dữ liệu thay vì chờ đợi quyết định của cấp quản lí. Cách tiếp cận mới này đã làm tăng tính hiệu quả lên từ năm tới mười lần và giảm chi phí, và làm tăng lợi nhuận cho công ti.

Công nghệ cũng mở ra các cơ hội mới cho các công ti thành công bành trướng vào trong các kinh doanh khác. Chẳng hạn, các công ti máy tính như Apple và Microsoft bành trướng vào kinh doanh điện thoại di động và phân phối âm nhạc. Các công ti Internet như Google, Amazon cũng bành trướng vào kinh doanh viễn thông và cho thuê phim. Doanh nghiệp trực tuyến như Amazon và Netflix cũng nhanh chóng trở thành công ti sản xuất chương trình ti vi và phim ảnh. Xu hướng mới này phá huỷ hoàn toàn toàn bộ ngành công nghiệp cổ. Một nhà phân tích viết: “Việc bành trướng là logic vì những công ti công nghệ này biết rõ công nghệ và họ có tri thức và vốn để làm điều đó trong khi các công ti “kiểu cổ” phải vật lộn để sống còn. Vài năm trước, Amazon bán sách và đĩa CD, lợi nhuận của nó thấp nhưng khi nó bành trướng vào dịch vụ tính toán mây, rồi sản xuất phim, lợi nhuận của nó lên cao vút. Lí do là các công ti làm chương trình ti vi và phim ảnh đã không biết mấy về công nghệ và cấp quản lí của họ không thể thay đổi được cho nên điều đó đã mở ra cánh cửa cơ hội cho những công ti khác bước vào thu lấy lợi nhuận. Trong nhiều năm, ngành công nghiệp âm nhạc chịu lỗ lớn do nạn sao chép lậu mãi tới khi Apple bước vào và tiếp quản hoàn toàn toàn bộ ngành công nghiệp này. Ngày nay 85% mọi người mua nhạc từ cửa hàng Apple và Apple làm ra nhiều tiền từ điều đó. Trên khắp thế giới, có những câu chuyện về các công ti khởi nghiệp mới nắm giữ ngành công nghiệp nào đó vì họ dùng công nghệ để áp đặt thay đổi số đông, biến đổi toàn thể thị trường, và thịnh vượng lên khi các công ti cũ thất bại và biến mất.

Hiện thời chúng ta đang ở chỗ bắt đầu của thời đại thông tin vì sẽ có nhiều thay đổi nữa. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thấy một số công ti công nghệ tiếp quản công ti xe hơi như Google đang làm việc trên công nghệ xe tự lái. Chúng ta cũng thấy Amazon và Facebook đi vào trong kinh doanh máy bay không người lái (Drones). Cisco đang chuyển nhanh vào Internet của vạn vật với nhà bếp thông minh, máy giặt thông minh và tủ lạnh thông minh v.v. Có hàng trăm công ti khởi nghiệp cố nắm bắt kinh doanh mới; thị trường mới và họ rất năng nổ. Tất nhiên thay đổi có thể rất không thoải mái cho nhiều người nhưng nó là điều không thể tránh được. Cuộc cách mạng Internet đã làm lẩy cò sự phát triển của hàng trăm công ti khởi nghiệp mới; một số trong họ như Google, Facebook là các công ti nhiều tỉ đô la. Người ta dự báo rằng với nhiều công nghệ tiên tiến, sẽ có nhiều cơ hội hơn cho các công ti khởi nghiệp để trở thành rất lớn bằng việc thay đổi thị trường, tạo ra nhiều giầu có hơn cho các doanh nhân, và đem tới thịnh vượng cho nền kinh tế.

—English version—

 

Technologies: new opportunities

As we are entering the Information Age, we can see changes are happening everywhere. But few people know how much impact information technology does to the businesses. If you look at the list of 500 largest companies in the U.S (The Fortune 500) for the year 2000 and compare with the list for the year 2014, you will find that only half of them are still on the list. What happen to the other half? Most have dropped from their positions due to management mistakes that led to their failure. Overall the common cause can be attributed to the lack of technology knowledge of their senior management. In other word, they failed because they underestimate the emergence of the Internet and the speed of technology change. And this is not just in the U.S. A business analyst explained: “Even we do not have information about other countries but if half of the largest and most powerful companies in the U.S failed, it is likely that the same thing is also happening in other countries too.”

There is an urgent need to understand the impact of information technology to companies’ business fortunes. The concern is how company management can change quickly before competitors do. But how can management change when their mind is still in the past? How can they change when they do not see the urgency? How can they change when they still believe that nothing will happen to them? To get the answers to these questions, it is important to look at the companies that succeed. In a study of 200 largest and most successful companies around the world, the author found that all senior executives believed information technologies are new way to connect their businesses with customers. In addition, they all invested in Internet, mobile technologies and hire younger, more aggressive managers to replace the old ones, as the most strategic factor in their success. Among all companies that succeed, 98% have senior executives to lead information technology strategy so there is never a problem with leadership. The author also found that most of these companies also changed their organizations into a “Flat” structure to focus more on the new economic reality that embracing technology is the only way to transform the business.

The implications of these changes are so profound because these leaders understand that business rules have changed and to survive they must adopt the digital five forces: cloud, mobility, big data, social media, and robotics. For example, by set up social media using big data, they can collect opinions of million customers, which can help them to develop products and services that meet customers’ needs before their competitors. By using data-driven business processes, these companies can also eliminate the traditional management model of the 19th century as works can get done without the interference of hierarchical management systems. With data is collected and analyzed in every process to identify problems to be solved without management interference. Today workers who have grown up with technology understand this data-driven process and make decision based on data rather than wait for management decision. This new approach already increase efficiency five to ten folds and reduce costs, and increase profits for companies.

Technology also opens new opportunities for successful companies to expand into other businesses. For example, computer companies like Apple and Microsoft expanded into mobile phones and music distribution businesses. Internet companies like Google, Amazon also expand into telecommunication and movie rental businesses. On-line business like Amazon and Netflix also quickly become television and movies production companies. This new trend completely disrupts the entire old industry. An analyst wrote: “The expansion is logical as these technology companies know technology well and they have the knowledge and capital to do it when other “old style” companies are struggled to survive. Few years ago, Amazon sold books and CDs, its profit is low but when it expanded into cloud computing services, then movie production its profits soared. The reason was television and movie companies did not know much about technology and their management could not change so it opened the door of opportunity for others to come in and reap the profits. For many years, the music industry suffered big loss due to piracy until Apple moved in and completely took over the entire industry. Today 85% of people buy music from Apple store and Apple made a lot of money on it. All over the world, there are stories of new startups capture certain industry because they use technology to force massive change, transform the entire markets, and prosper when old companies continue to fail and disappear.

Currently we are at the beginning of the information age as there will be more changes. Soon we will see some technology companies take over car companies such as Google is working on self-driving car technologies. We also see Amazon and Facebook get into unmanned-airplane (Drones) business. Cisco is moving fast into Internet of everything with smart kitchen, smart washing machines and smart refrigerator etc. There are hundreds of startups trying to capture new business; new market and they are very aggressive. Of course changes can be very uncomfortable to many people but it is inevitable. The Internet revolution has triggered the development of hundred new startups; some of them such as Google, Facebook are multibillion dollar companies. It is predicted that with more advanced technologies, there will be more opportunities for startups to become very big by changing the market, create more wealth for the entrepreneurs, and bring prosperity to the economy.