0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Kinh doanh trong app di động

12.07.2021

Một sinh viên viết cho tôi: “Em muốn là một nhà doanh nghiệp và bắt đầu công ti riêng của em. Em đã phát triển nhiều app di động nhưng ngày nay mọi người không trả tiền cho app di động nữa. Làm sao em làm được tiền như một nhà doanh nghiệp? Xin thầy giúp cho.”

Đáp: Ngày nay phần lớn các app di động không tính tiền nhưng làm ra tiền dựa trên thu nhập quảng cáo. Bạn không cần bán app của bạn cho người dùng nhưng vẫn làm ra tiền trên quảng cáo. Tất nhiên, làm ra tiền từ công ti quảng cáo là không dễ. Nếu app của bạn mà không phổ biến, nhà quảng cáo không sẵn lòng trả tiền cho bạn đâu. (Lưu ý: Cả Facebook và Google đều bắt đầu như một công ti sản phẩm nhưng họ nhanh chóng thay đổi và bây giờ làm ra tiền dựa trên quảng cáo.)

Để thành công trong kinh doanh app di động, bạn cần hấp dẫn được nhiều người dùng. Điều đó nghĩa là app của bạn phải đặc biệt và thú vị để giữ mọi người dùng chúng mọi lúc. (Tôi cho rằng bạn đang phát triển app trò chơi di động?) Nếu người dùng không dùng chúng thường xuyên, vậy bạn không có đủ người dùng để mở rộng tới kích cỡ bạn cần để thu được tiền quảng cáo. Khi bạn đạt tới số người dùng nào đó như hàng trăm nghìn hay hàng triệu người dùng thì bạn sẽ thu được sự chú ý của các công ti quảng cáo; và họ sẽ trả tiền để đưa quảng cáo của họ vào sản phẩm của bạn.

Bạn cần đếm số người dùng trên cơ sở hàng ngày cũng như thu thập thông tin về người dùng của bạn. Bạn càng biết nhiều về người dùng của bạn, bạn càng có thể đặt giá quảng cáo của bạn tốt hơn. Các nhà quảng cáo bao giờ cũng muốn biết kiểu người dùng nào họ có thể tiếp thị tới và khi bạn có người dùng đúng, họ sẽ trả giá hàng đầu. Chẳng hạn, nếu người dùng là sinh viên trẻ, các công ti quần áo sẽ trả tiền cho quảng cáo sản phẩm của họ khi nhiều sinh viên sẽ quan tâm tới quần áo và thời trang. Nếu người dùng là người già, các công ti dược sẽ trả tiền để quảng cáo thuốc của họ vì những người này sẽ thường mua thuốc v.v. Facebook và Twitter làm điều này rất tốt bằng việc cho phép các nhà quảng cáo thấy dữ liệu người dùng, điều giúp cho họ tiếp thị tới người dùng chính xác họ muốn. Do đó giao diện người dùng của bạn (UI) phải thu thập dữ liệu về người dùng để cho các nhà quảng cáo có thể tạo ra các chiến dịch có đích nhắm trực tiếp tới họ trong UI của bạn.

Là người sáng lập công ti khởi nghiệp, bạn chịu trách nhiện về cái nhìn và cái cảm cho sản phẩm của bạn. Đừng để các nhà quảng cáo chỉ đạo cách các quảng cáo của họ xuất hiện trên sản phẩm của bạn. Bạn cần giải thích cho họ bạn muốn app của bạn sẽ trông như thế nào và các quảng cáo có thể được hiển thị bao lâu khi chúng được tích hợp vào trong sản phẩm của bạn. Vì người dùng không trả tiền để dùng sản phẩm của bạn, họ hiểu rằng họ phải thấy những quảng cáo nào đó nhưng phần lớn đều ghét các băng quảng cáo gây ngắt quãng cho nên bạn phải cẩn thận. Bạn cần nghĩ cẩn thận về cách bạn tổ hợp quảng cáo vào sản phẩm của bạn để chắc rằng chúng không gây nhiễu cho kinh nghiệm của người dùng, bằng không họ sẽ không dùng nó lần nữa.

Bằng việc hiểu vai trò mà quảng cáo tham gia vào trong kinh doanh của bạn, bạn có thể làm ra tiền, đặc biệt nếu app di động của bạn là phổ biến. Khi bạn đạt tới hàng triệu người dùng, bạn có thể làm rất tốt bằng tiền quảng cáo. Google, Facebook, Twitter v.v. đang làm ra tiền theo cách đó và thu nhập của họ đến hàng triệu đô la mỗi ngày.

—English version—

 

The business in mobile apps

A student wrote to me: “I want to be an entrepreneur and start my own company. I have developed several mobile apps but today people do not pay for mobile apps anymore. How do I make money as an entrepreneur? Please help.”

 

Answer: Today most mobile apps do not charge money but make money based on advertising revenue. You do not need to sell your apps to users but still make money on advertising. Of course, making money from advertising company is not easy. If your apps are not popular, advertisers are not willing to pay you. (Note: Both Facebook and Google started as a product company but they quickly change and now making money based on advertising.)

To succeed in mobile apps business, you need to attract more users. It means your apps must be special and interesting to keep people using them all the time. (I assume that you are developing mobile game apps?) If users do not use them often, you so not have enough users to expand up to the size you need to get advertising money. When you reach a certain number of users such as hundred thousand or million users than you will get the attention of advertising companies; and they will pay to put their advertises in your products.

You need to count the number of users on a daily basis as well as collect information about your users. The more you know about your users, the better you can set your ad prices. Advertisers always want to know what type of users they can market to and when you have the right users, they will pay top prices. For example, if users are young students, clothing companies will pay to advertise their products as more students would be interested in clothing and fashion. If users are elderly people, pharmaceutical companies will pay to advertise their drugs as these people would often buy drugs etc. Facebook and Twitter do this very well by allowing advertisers to see users’ data that helps them market to the exact customers they want. Therefore your User Interface (UI) should collect data about users so advertisers can create targeted campaigns directly to them in your UI.

As the founder of a startup, you are responsible for the look and feel of your products. Do not let advertisers dictate how their ads appear on your product. You need to explain to them how you like your apps would look like and how long the advertises can be displayed as they are being integrated into your product. Since users do not pay to use your products, they understand that they must see some advertises but most hate disruptive banner ads so you must be careful. You need to think carefully about how you incorporate ads in your products to make sure that they do not interfere with the user’s experience, else they do not use it again.

By understanding the role advertising involves in your business you can make money, especially if your mobile apps are popular. When you reach millions of users, you can do very well with advertises money. Google, Facebook, Twitter etc. are making money that way and their revenues are in the million dollars per day.