0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Kinh tế app và việc làm

13.04.2021

Theo dữ liệu chính phủ Mĩ, số người phát triển phần mềm hội tụ vào ứng dụng di động đã đạt tới trên một triệu người năm 2012. App di động đã tạo ra nhóm người phát triển mới, người biến điện thoại di động và máy tính bảng thành công cụ để khám phá, tổ chức và kiểm soát nhiều thứ. Nó đã trở thành ngành công nghiệp nhiều tỉ đô la chỉ trong vài năm ngắn ngủi. iPhone và iPad có trên 900,000 apps, và điện thoại Android và máy tính bảng có lẽ có trên triệu apps.

Dữ liệu chính phủ cho thấy rằng mặc dầu có hàng triệu người phát triển app nhưng ít người đã làm nó tới mức triệu đô la, phần lớn chỉ làm ở $2000 tới $10,000 cho một ứng dụng. Một người phát triển app di động giải thích: “Vài năm trước, có thể kiếm được cả triệu đô la bằng viết app cho iPhone. Ngày nay có quá nhiều người phát triển cho nên cạnh tranh là gay gắt. Với triệu app tại cửa hàng App, khách hàng không biết cái nào mà mua. Thị trường app của Apple và Android đã bão hoà với nhiều app và người phát triển thế. Cơ hội tốt hơn là chuyển sang Window 8 vì ít có cạnh tranh hơn nhiều và còn ít app ở đó.”

Sự bùng nổ của app di động đang làm thay đổi cách mọi người làm việc với tốc độ tăng lên. Nó cũng tạo ra của cải khổng lồ cho một số công ti. Bốn trong mười công ti có giá trị nhất trên thế giới là Apple, Google, Microsoft và IBM và họ tất cả đều là công ti công nghệ. Một nhà phân tích phố Wall nói: “Công nghệ là nơi mọi người làm ra tiền. Công nghệ là kinh doanh sinh lời nhất, thậm chí còn lời hơn dầu hoả, chế tạo và ma tuý bất hợp pháp. Nó là chỗ tốt nhất để đầu tư và nó là kinh doanh tốt nhất có trong thế giới toàn cầu hoá này. Đây là nền kinh tế mới vẫn đang tăng trưởng nhanh.”

Apple là công ti bắt đầu ra “kinh tế app” với iPhone và iPad. Vì Apple khuyến khích người phát triển xây dựng ứng dụng cho sản phẩm của nó từ bốn năm trước, nó đã trả cho họ hơn $6.5 tỉ đô là tiền bản quyền. Một khảo cứu công nghiệp thấy rằng “kinh tế app” được tạo ra bởi Apple, Facebook, và Google đã chịu trách nhiệm cho việc tạo ra nửa triệu việc làm mới cho nền kinh tế. Một mình Apple nói rằng kinh doanh của nó đã làm phát sinh ra 300,000 việc làm cho kinh tế Mĩ. Quan chức điều hành chính của Apple bình luận rằng chỉ vài năm trước không ai thậm chí biết tới “app di động” là gì nhưng bây giờ nó ở mọi nơi và tạo ra phân khúc việc làm mới mà chưa từng tồn tại trước đây.”

Nhiều nhà kinh tế đồng ý: “App di động tạo ra việc làm, phần lớn cho thanh niên những người thực sự cần việc làm trong thời suy thoái này.” Nhưng một nhà phân tích phố Wall báo trước: “Phần lớn những người phát triển app đều là sinh viên đại học và họ tạo ra app di động cho vui, không để làm tiền. Khi họ tốt nghiệp, tình huống có thể khác vì họ phải tìm việc làm và phát triển app không phải là việc làm toàn thời.” Công nghiệp phần mềm không đồng ý, một người chủ công ti nói: “Có thiếu hụt công nhân có kĩ năng, đặc biệt trong khu vực app di động. App di động không chỉ là trò chơi hay cái gì đó vui đùa. Nó có tiềm năng khổng lồ trong quảng cáo, tiếp thị, chăm sóc sức khoẻ, chính phủ điện tử, và kinh doanh trực tuyến mà thậm chí còn chưa được khái thác. Khi nhiều người dùng điện thoại thông minh, có thị trường khổng lồ về các app di động chờ đợi được khám phá. Bất kì cái gì xảy ra trong thị trường PC cũng sẽ xảy ra trong thị trường di động. Nếu Microsoft và Google đang làm ra nhiều tiền trong thị trường PC, cũng có cơ hội trong thị trường di động nữa. App di động không phải là trò chơi và chia sẻ ảnh mà còn nhiều hơn nữa.”

Ngày nay ít app di động đã làm nó thành lớn, ngoại trừ Instagram, app chia sẻ ảnh đã được Facebook mua với giá $1 tỉ đô la và làm cho công ti 12 người thành rất giầu. Tuy nhiên phần lớn những người phát triển làm ra tiền khi mọi người mua app của họ từ cửa hành trực tuyến của Apple, chỗ duy nhất người tiêu thụ có thể mua app cho iPhone hay iPad. Apple giữ 30% của số bán từng app. Trong khi công ti này đã trả $6.5 tỉ đô la cho người phát triển app, nó không nhắc tới rằng một nửa số tiền đó đi vào những người phát triển bên ngoài Mĩ và nhiều người Ấn Độ và Trung Quốc đang đi vào thị trường này bây giờ.

Thị trường tiếp trong app di động có thể không phải là trò chơi mà là chăm sóc sức khoẻ vì thị trường này đang bắt đầu bùng nổ với hàng trăm apps đã có trên thị trường, nhiều app tới từ Ấn Độ. Một quan chức chính phủ Ấn Độ nói: “Khi kinh doanh khoán ngoài chậm dần lại, chúng tôi có thể thu vén bằng xuất khẩu nhiều app di động. Nó đã đạt tới trên một tỉ đô la trong thu nhập xuất khẩu và đã tạo ra nhiều nghìn việc làm chỉ trong một năm.” Một người phát triển phần mềm giải thích: “App di động là kinh doanh tương đối mới, nó là dễ đi vào, và nó là dễ đào tạo. Bất kì ai cũng có thể học chỉ trong vài tháng về IOS và objective C. Họ có thể không làm ra nhiều tiền, nhưng vài nghìn đô la cho một app di động là đủ tốt rồi. Một người phát triển app có thể tạo ra mười app di động một năm và nếu công ti này được mua bởi công ti Mĩ lớn như Instagram thì đó là mơ ước của tất cả chúng tôi.”

—-English version—-

 

The “App economy and jobs”

According to U.S. government data, the number of software developers focusing on mobile applications has reached over a million in 2012. Mobile apps have created a new group of developers who turned mobile phones and tablets into tools for discovering, organizing, and controlling many things. It became a multi-billion-dollar industry in just few short years. The iPhone and iPad have over 900,000 apps, and Android phones and tablets probably have over a million apps.

The government data found that although there are a million app developers but few have made it to the million dollar level, most only made $2000 to $10,000 per app. One mobile app developer explained: “Few years ago, it is possible to earn million dollars by writing apps for the iPhone. Today there are too many developers so competition is tough. With million apps at App stores, customers do not know which one to buy. The Apple and Android apps market are already saturated with so many apps and developers. The better opportunity is switch to Window 8 since there is much less competition and fewer apps there.”

The explosion of mobile apps is changing the way people work at an accelerating speed. It also creates enormous wealth for some companies. Four of the ten most valuable companies in the world are Apple, Google, Microsoft and IBM and they are all technology companies. A Wall Street analyst said: “Technology is where people make money. Technology is the most profitable business, even more profit than oil, manufactures and illegal drugs. It the best place to invest and it is the best business to be in this globalized world. This is the new economy that is still growing fast.”

Apple is the company that starts the “app economy” with the iPhone and iPad. Since Apple encouraged developers to build applications for its products four years ago, it has paid them more than $6.5 billion in royalties. An industry study found that “app economy” created by Apple, Facebook, and Google was responsible for the creation of half million new jobs for the economy. Apple alone claimed that its business had generated 300,000 jobs for the American economy. Apple chief executive commented that just a few years ago nobody even knows what “mobile app” is but now it is everywhere and create a new job segment that didn’t exist before.”

Many economists agreed: “Mobile apps create jobs, mostly for young people who really need job in this recession time.” But a Wall Street analyst cautions: “Most app developers are college students and they create mobile apps for fun, not making money. When they graduate, the situation may be different as they must find jobs and develop app is not a full time job.” The software industry disagreed, a company owner said: “There is a shortage of skilled workers, especially in mobile app sector. Mobile app is not just games or something fun. It has a huge potential in advertising, marketing, healthcare, e-government, and online business that have not even been exploited. As more people are using smartphone, there is a giant market of mobile apps waiting to be discovered. Whatever happens in the PC market will also happen in the mobile market. If Microsoft and Google are making a lot of money in the PC market, there is also an opportunity in the mobile market too. Mobile apps are not games and photos sharing but much more.”

Today few mobile apps have made it big, except Instagram, the photo-sharing app that was bought by Facebook for $1 billion and made the company of 12 people very rich. However most developers make money when people buys their app from Apple’s online store, the only place consumers can buy an iPhone or iPad app. Apple keeps 30% of each app sale. While the company has paid $6.5 billion to app developers, it does not mention that half of that money goes to developers outside the United States as more Indian and Chinese are moving into this market now.

The next market in mobile app may not be games but healthcare as this market is beginning to explode with hundred apps already in the market, many came from India. An India government officer said: “When outsourcing business slows down, we can make up by export more mobile apps. It already reaching over a billion dollars in export revenues and created several thousand jobs in just one year.” A software developer explained: “Mobile app is relatively new business, it is easy to get in, and it is easy to train. Anyone can learn in just few months about IOS and objective C. They may not make a lot of money, but few thousand dollars per mobile app is good enough. An app developer could create ten mobile apps a year and if the company is acquired by large U.S Company such as Instagram then it is a dream for all of us.