0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Ngôn ngữ lập trình

29.06.2021

Một sinh viên hỏi: “Vì có nhiều ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ nào là tốt nhất và ngôn ngữ nào sẽ giúp cho em có được việc làm tốt? Xin thầy giúp.”

Đáp: Có nhiều ngôn ngữ lập trình nhưng phổ biến nhất vẫn là Java và C++. Nếu bạn biết hai ngôn ngữ này, bạn chắc sẽ không có vấn đề gì trong việc tìm việc làm tốt về phát triển phần mềm. Tuy nhiên tuỳ theo công ti mà bạn muốn làm việc cho và kiểu việc làm nào bạn làm, bạn có thể cần biết các ngôn ngữ JavaScript, PHP, Ruby, Python và HTML; nếu bạn làm việc trong khu vực tính toán mây, bạn có thể cần học ngôn ngữ Go của Google; nếu bạn làm việc trong khu vực di động, bạn có thể cẩn học Objective C, và Swift cho các app của Apple hay Java cho các app của Android.

Tuy nhiên, nếu bạn giỏi với một ngôn ngữ lập trình, bạn có thể học các ngôn ngữ khác tương đối dễ dàng. Trong tương lai, ngôn ngữ lập trình sẽ được cần cho mọi người cũng như số học ngày nay. Có kĩ năng ngôn ngữ lập trình sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm ngày nay và ngày mai. Khi nhiều thứ hơn đang được tự động hoá, nhiều việc làm sẽ được mở ra cho những người có thể viết mã. Chưa bao giờ có thời gian tốt hơn để là người phát triển phần mềm bất kể tới ngôn ngữ lập trình nào bạn biết.

—English version—

 

Programming languages

A student asked: “Since there are many programming languages, which one is the best and which one would help me to get a good job? Please help.”

 

Answer: There are many programming languages but the most popular are still Java and C++. If you know these two languages well, you should not have any problem of finding good software development job. However depend on the company that you want to work for and what type of work that you do, you may need to know other languages as well. If you work in the Web development area, you may need to learn JavaScript, PHP, Ruby, Python and HTML; if you work in cloud computing area, you may need to learn Google’s Go language; If you work in the mobile area, you may need to learn Objective C, and Swift for Apple ‘s apps or Java for Android’s apps.

However, if you are good with one programming language, you can learn others relatively easy. In the future, programming language will be needed for everybody just like arithmetic today. Having programming language skills will open many job opportunities today and tomorrow. As more things are being automated, more jobs will be opened for people who can write code. There is never been a better time to be a software developers regardless of what programming language you know.