0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Người phát triển app di động

12.04.2021

Theo một báo cáo công nghiệp, tới năm 2015, trên 1.3 tỉ người sẽ dùng điện thoại thông minh cho mọi thứ, kể cả công việc. Ngày nay các công ti đang xô vào xây dựng các ứng dụng cho những thiết bị di động này vì nhiều doanh nghiệp sẽ dùng ứng dụng di động. Báo cáo này dự báo rằng thị trường ứng dụng di động có thể tăng trưởng tới $50 nghìn tỉ đô la trong hai năm tới. Vì thị trường việc làm di động đang nở rộ, có thiếu hụt nghiêm trọng những người phát triển app di động trên khắp thế giới bởi vì các đại học đã không bắt kịp được với xu hướng này.

Một quan chức điều hành phần mềm nói: “Vài năm trước, phần lớn các công ti đều dựa trên các websites cho nên việc phát triển web đã là nóng. Ít người nghĩ điện thoại di động có thể thay thế được nhưng iPhone làm thay đổi mọi thứ. Ngày nay nếu bạn không có app di động, bạn sẽ không thể sống còn được vì 70% khách hàng bây giờ dùng điện thoại thông minh cho các giao tác trực tuyến của họ. Chẳng hạn, thay vì làm đặt chỗ khách sạn qua PC, bây giờ phần lớn mọi người dùng điện thoại thông minh của họ khi du hành. Nếu bạn đang làm kinh doanh du lịch và lữ hành như nhà hàng và khách sạn và không có app di động, bạn sẽ không có được khách hàng. Vài năm trước, Hotels.com mới chỉ là một doanh nghiệp đặt chỗ lữ hành nhỏ khi so sánh với các công ti trực tuyến lớn và đã thành lập vững chắc như Expedia, Travelocity và Priceline nhưng bốn năm trước nó đã tạo ra app điện thoại thông minh để đặt khách sạn và đã có hơn 10 triệu người tải xuống và dùng app Hotels.com, từ đó kinh doanh của họ đã tăng lên đáng kể. Ngày nay không công ti đặt chỗ lữ hành nào có thể bỏ qua app di động được bởi vì điện thoại thông minh và máy tính bảng là điều mọi người mang theo, không phải là laptop hay PC.”

Ngày nay có nhiều cơ hội và các ứng dụng khác nhau cho điện thoại thông minh hơn vài năm trước đây. Mọi công ti đều tìm nhiều người có tài trong khu vực app di động, đặc biệt “người lãnh đạo kĩ thuật”, người có thể hướng dẫn phát kiến trong IOS của Apple, Window 8, và Android. Khi nhiều công ti đang chuyển vào kinh doanh dựa trên web vì nhiều khách hàng của họ đang dùng điện thoại thông minh, nhu cầu về người phát triển di động đã đạt tới điểm găng. Một nhà phân tích thị trường giải thích: “Tìm người có kĩ năng đúng là khó. Phần lớn các công ti không thể tìm được công nhân đúng. Vấn đề không phải là thiếu người xin vào, nhưng thay vì thế là thiếu người có kinh nghiệm và đủ phẩm chất. Công nghệ di động là mới tới mức các đại học vẫn chưa bắt kịp để có môn học, bằng cấp và chứng chỉ.” Một quan chức điều hành nói: “Chúng tôi rất quan tâm về điều này vì kinh doanh của chúng tôi đang phát triển nhanh. Chúng tôi tìm bất kì ai có bằng cấp trong khoa học máy tính, điện tử, hay kĩ nghệ và cho họ vào trường đào tạo để học về phát triển di động. Chúng tôi cũng phải thuê nhiều người trong số họ mà có kĩ năng trong phát triển, tạo ra nội dung, và quản lí. Ngày nay những nhân viên tuyển mộ đang du hành khắp thế giới để tìm ra những tài năng này.

Chìa khoá để xây dựng nghề nghiệp tốt là lập kế hoạch trước thời đại cho nó. Nếu bạn là sinh viên trong lĩnh vực phần mềm, bạn nên học cái gì đó về phát triển di động vì có nhiều bài dạy học mà bạn cần cân nhắc tới:

http://www.apple.com/education/resources/

http://training.apple.com/howtolearn

http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/apps

http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/jj679957

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb278110.aspx

https://developer.android.com/training/index.html

https://developer.android.com/training/enterprise/index.html

—-English version—-

 

Mobile app developers

According to an industry report, by 2015, over 1.3 billion people will use smart phones for everything, including work. Today companies are rushing to build applications for these mobile devices as many businesses will use mobile applications. The report predicted that smart phone applications market could grow to $50 billion dollars in the next two years. As the mobile jobs market is booming, there is a critical shortage of mobile app developers all over the world because many universities have not caught up with this trend.

A software executive said: “Few years ago, most company businesses were based on websites so web development was hot. Few people think mobile phone could replace PC but the iPhone change everything. Today if you do not have a mobile apps, you will not survive because 70% of customers are now using smart phone for their on line transactions. For example, instead of making hotel reservation via PC, now most people use their smart phone when travel. If you are in tourist and travel business such as restaurants and hotels and do not have mobile app, you will not get customers. Few years ago, Hotels.com was just a small travel booking business as compared with larger and well established on line companies like Expedia, Travelocity and Priceline but four years ago it created smart phone apps to reserve hotels and had more than 10 million people downloaded and used Hotels.com apps, since then its business have increased significantly. Today no travel reservation company can ignore mobile apps because smartphones and tablets are what people carry around, not laptops or PC.”

Today there are more opportunities and different applications for smart phone than few years ago. Every company is looking for more talented people in mobile apps area, especially “technical leaders” who can guide innovation for Apple’s IOS, Window 8, and Android. As more companies are moving into web-based business as more of their customers are using smart phones the need for mobile developers has reached a critical point. A market analyst explained: “Finding people with the right skills is difficult. Most companies could not find the right workers. The problem is not a lack of applicants, but rather a lack of experience and qualifications. Mobile technologies are so new that universities have not yet caught up with courses, degrees, and certifications.” A senior executive said: “We are very concerned about this as our business is growing fast. We look for anyone with degrees in computer science, electronics, or engineering and send them to training schools to learn about mobile development. We also have to hire many developers from oversea to bring them here since many of them have skills in development, content creations, and management. Today our recruiters are travel all over the world to find these talents.

The key to build a good career is to plan it ahead of time. If you are students in software field, you should learn something about mobile development as there are many tutorials available that you need to take into consideration:

http://www.apple.com/education/resources/

http://training.apple.com/howtolearn

http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/apps

http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/jj679957

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb278110.aspx

https://developer.android.com/training/index.html

https://developer.android.com/training/enterprise/index.html