0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Phần mềm an ninh

15.04.2021

Phần mềm an ninh là cốt yếu cho mọi người dùng máy tính dù đó là máy tính nhà của bạn hay máy tính tại nơi làm việc.

Hiện thời, có nhiều cuộc tấn công cyber hơn trước kia cho nên điều quan trọng là bảo vệ laptop, máy tính bảng hay điện thoại thông minh bằng phần mềm an ninh tốt nhất có thể được. Có nhiều phần mềm an ninh tốt trên thị trường, một số là tự do vì bạn có thể tải xuống từ internet nhưng tôi muốn thận trọng ở đây. Điều tuyệt đối quan trọng là bạn biết về công ti đứng đằng sau phần mềm an ninh này vì chất lượng và danh tiếng là cốt yếu. Nhiều phần mềm tự do “vô danh” có thể là công cụ mà hacker dùng để cám dỗ bạn cài đặt virus hay sâu của họ vào máy tính của bạn hay công ti bạn. Nhiều ứng dụng “tự do” làm việc “mở cửa hậu” nơi hacker có thể dùng chúng để truy nhập vào máy tính của bạn khi họ muốn. Khi lần đầu tiên bạn dùng chúng, chúng là “sạch” nhưng về sau, hacker có thể lấy được truy nhập để cài virus, sâu hay mã hại, cho nên bạn phải cẩn thận.

Sinh viên thường hỏi tôi liệu họ có nên mua ứng dụng phần mềm an ninh hay dùng ứng dụng tự do như Essential của Microsoft. Vấn đề không phải là mọi phần mềm an ninh là như nhau. Một số rất tốt và một số thì không. Một số thường xuyên được cập nhật với việc phòng chống virus mới nhất và một số thì không vậy cho nên đó là chọn lựa của bạn về phần mềm tốt nhất cho máy tính của bạn. Điều bạn cần là danh tiếng của công ti nơi có thể hỗ trợ cho sản phẩm của họ trong thời gian dài. Bạn phải lựa chọn công ti có công nghệ tốt nhất và tài nguyên để liên tục cập nhật phần mềm theo những đe doạ mới. Ngày nay an ninh tính toán không còn là về chiếm quyền truy nhập vào máy tính của bạn mà chúng có thể dùng máy tính của bạn để tung ra cuộc tấn công vào chính phủ, công ti, công nghiệp v.v.

Về căn bản bạn có được cái bạn sẵn lòng trả tiền cho. Thỉnh thoảng, nhu cầu an ninh là đủ quan trọng để biện hộ cho chi phí. Phải rất cẩn thận khi bạn chia sẻ phần mềm và công cụ với người khác, một số có thể là không an ninh như bạn tưởng.

—-English version—-

 

Security Software

Security software is critical to all computer users whether it is your own home computer or your computer at work. Currently, there are more sophisticated cyber attacks than ever before so it is important to protect your laptops, tablets, or smartphones with the best security software possible. There are many good security software in the market, some are free as you can download from the internet but I would be caution here. It is absolute important that you know about the company behind these security software as the quality and reputation are critical. Many “unknown” free download software could be tools where hackers used to lure you in installing their virus or worms on your computer to infect your friends or your company. Many “free” applications and tools do have “backdoors” where hackers can use them to access to your computer when they want. When you first use them, they are “Clean” but later, hackers can get access to install virus, worms or malicious code, so you have to be careful.

Students often ask me whether they should buy security software application or using the free application such as Microsoft’s Essential. The issue is not all security software are the same. Some are very good and some are not. Some are constantly updated with the latest virus prevention and some are not so it is your choice to select the best for your computer. What you need is the reputation of the company who can support their products for a long time. You must select company that has the best technology and resources to continue to update their software against new threats. Today computing security is no longer about hackers to gain access into your computer but they can use your computer to launch an attack on governments, companies, industries etc.

Basically you get what you are willing to pay for. Sometime, the security need is important enough to warrant the cost. Be very careful when you share software and tools with others, some may not be as secured as you think.