0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Vị trí kĩ nghệ yêu cầu

25.06.2021

Một sinh viên Kĩ nghệ phần mềm hỏi: “Em sẽ tốt nghiệp trong tháng bẩy tới. Em muốn làm việc như một kĩ sư yêu cầu hay người phân tích doanh nghiệp nhưng em không thấy mấy quảng cáo về những vị trí này. Cơ hội cho việc làm này là gì và làm sao em có được kiểu vị trí này? Xin thầy giúp cho.”

Đáp: Các vị trí kĩ sư yêu cầu, người phân tích doanh nghiệp, và người phân tích hệ thống thường yêu cầu vài năm kinh nghiệm. Phần lớn các công ti ưa thích thuê người từ bên trong công ti họ để lấp vào những vị trí này thay vì quảng cáo bởi vì việc này yêu cầu tri thức về kinh doanh của công ti và các dự án của họ. Chức năng chính của kĩ sư yêu cầu (R.E) là thu thập, phân tích, làm tài liệu và kiểm nghiệm nhu cầu của khách hàng của họ về các dự án. Vì R.E đại diện cho công ti khi làm việc với khách hàng, họ phải có tri thức giỏi về kinh doanh của công ti để cho họ có thể phổ biến thông tin về sản phẩm và dịch vụ của công ti để đề cập tới nhu cầu của khách hàng. Về căn bản, vị trí R.E thường là việc đề bạt từ bên trong thay vì quảng cáo về mở việc làm.

Công việc kĩ nghệ yêu cầu đòi hỏi nhiều kinh nghiệm về phát triển phần mềm để xác định nhu cầu của khách hàng và biến đổi chúng thành đặc tả yêu cầu mà tổ phần mềm có thể thực hiện. Yêu cầu không rõ hay sai có thể đưa dự án tới thực hiện cái gì đó mà khách hàng không muốn và điều đó là tốn kém cho doanh nghiệp. Một R.E có kinh nghiệm phải có khả năng xác định nhu cầu của doanh nghiệp cũng như lí do để bắt đầu một dự án trong gióng thẳng với kinh doanh của công ti. Do đó bên cạnh các kĩ năng kĩ thuật R.E cũng phải có kĩ năng mềm tốt như trao đổi, trình bày, cộng tác, phân tích  v.v. Một R.E có kinh nghiệm có thể giúp người dùng mô tả những năng lực họ cần để đáp ứng cho các mục đích doanh nghiệp của họ. Phần lớn người dùng thường mô tả các yêu cầu chức năng theo cách mông lung và trừu tượng, và không chú ý tới thuộc tính chất lượng, mục đích hiệu năng, qui tắc doanh nghiệp, giao diện bên ngoài nhưng việc của R.E là đi tới những yêu cầu này và viết chúng ra trong bản đặc tả yêu cầu để cho tổ phần mềm có thể xây dựng chúng đúng đắn.

Phần lớn các vị trí Kĩ nghệ yêu cầu và Phân tích doanh nghiệp đều yêu cầu bằng cử nhân trong Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm hay Quản lí hệ thông tin với những kĩ năng mềm mạnh và ít nhất có 3 tới 5 năm kinh nghiệm. Lời khuyên của tôi là bạn nên bắt đầu như một người phát triển phần mềm trước hết để xây dựng kinh nghiệm về dự án của bạn và học thêm về kinh doanh của công ti. Sau vài năm, bạn có thể chuyển lên vị trí lãnh đạo kĩ thuật để hiểu hơn về cách dự án được thực hiện rồi chuyển tới vị trí R.E.

—English version—

 

Requirement engineering position

A Software Engineering student asked: “I will graduate in coming July. I want to work as a Requirements Engineer or Business Analyst but I do not see much advertising on these positions. What are the opportunities for this job and how do I get this type of position? Please help.”

 

Answer: Requirements Engineer, Business Analysts, and System Analyst positions often require several years of experience. Most companies prefer to hire people from within their company to fill these positions rather than advertise because the job requires knowledge of the company’s business and their projects. Requirements Engineer (R.E) main function is to gather, analyze, document and validate the needs of their customers for projects. Since R.E represents the company when working with customers they must have good knowledge of the business of the company so they can disseminate company’s products and services information to address the needs of customers. Basically, R.E position is usually a promotion from within instead of advertising for job opening.

Requirements Engineering works require a lot of software development experience to determine customers’ needs and transform them into requirements specifications that the software team can implements. Unclear or wrong requirements could take the project to implement something customers do not want and it is costly for business. An experienced R.E must be able to define the business needs as well as the reason to start a project in alignment with the company’s business. Therefore beside technical skills R.E must also have good soft-skills such as communication, presentation, collaboration, analysis etc. An experienced R.E can help users to describe the capabilities they need to meet their business objectives. Most users often describe the functional requirements in a vague and abstract way, and do not pay attention to the quality attributes, performance goals, business rules, external interfaces but the job of the R.E is to come up with these requirements and write them in the requirements specifications so the software team can build them correctly.

Most Requirements Engineering and Business Analyst positions require a Bachelor’s degree in Computer Science, Software Engineering or Information System Management with strong soft-skills and at least 3 to 5 years of experience. My advice is you should start as a software developer first to build your project’s experience and learn more about the company’s business. After few years, you could move up to technical lead position to understand more about how the project is implemented then transfer to the R.E position.