0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Việc làm tốt nhất hôm nay và ngày mai

02.07.2021

Theo báo cáo công nghiệp, năm năm tới sẽ là thời gian tăng trưởng nhanh với nhiều việc làm mới vì các công ti lập kế hoạch thuê nhiều công nhân Công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu của họ. Ngân sách tổng thể cho CNTT sẽ tăng trên 30% hay vài trăm tỉ đô la để đáp ứng cho nhu cầu cao của thị trường. Nhiều công ti lớn đang dự kiến tăng trưởng lớn trong kinh doanh của họ mà cũng có nghĩa là triển vọng việc làm cho người tốt nghiệp CNTT sẽ rất tốt. Một quan chức điều hành cấp cao giải thích: “Nền công nghiệp của chúng tôi đang bành trướng mà không có dấu hiệu chậm lại. Có nhiều dự án lớn mà chúng tôi muốn thực hiện trong năm 2015 và sau đó điều yêu cầu nhiều người có kĩ năng. Chúng tôi phải có đủ người để làm cho các dự án đó được thực hiện. Và chúng tôi đang tìm đại học để giúp cho chúng tôi đạt tới điều đó.”

Tác giả viết: “Mọi công ti đều cần người phát triển phần mềm. Đây là những vị trí lí tưởng cho người tốt nghiệp đại học với kinh nghiệm tối thiểu hay thậm chí không có kinh nghiệm. Lập trình là kĩ năng cơ bản nhất trong CNTT và công nghiệp mong đợi rằng mọi người tốt nghiệp đều rất giỏi với ít nhất một ngôn ngữ như Java hay C++.  Ngày nay có nhiều việc làm mở ra cho người phát triển phần mềm hơn trước đây. Phần lớn các công ti đều tìm kiếm người có thể hỗ trợ cho các công ti tăng trưởng nhanh điều có nghĩa là những người này phải thực sự làm việc được ngay với đào tạo tối thiểu. Bên cạnh các kĩ năng kĩ thuật, các công ti mong đợi rằng họ cũng có kĩ năng mềm như làm việc tổ, trao đổi và quản lí thời gian. Phần lớn các công ti đều ưa thích thuê người tốt nghiệp người có kinh nghiệm trong dự án phần mềm như tham gia vào dự án Capstone cho nên ít nhất họ cũng biết cách một dự án thực được thực hiện.”

“Kĩ năng có nhu cầu cao tiếp là quản lí dự án. Tất nhiên, với nhiều dự án phần mềm được thực hiện, các công ti cần nhiều người quản lí dự án hơn. Nhu cầu về người với những kĩ năng này đang tăng lên trong mọi công ti. Có những dự án lớn yêu cầu người quản lí có kinh nghiệm, người có thể quản lí và phối hợp các dự án trải rộng toàn công ti. Nhưng có nhiều dự án nhỏ, các dự án có năm tới mười người để thực hiện chức năng doanh nghiệp hay tạo ra website cho e-commerce cho nên nhiều công ti sẵn lòng thuê người tốt nghiệp đại học, người đã học môn học trong quản lí dự án phần mềm hay đã tham gia vào các dự án Capstone làm người quản lí dự án. Người quản lí dự án giỏi cần cả kĩ năng doanh nghiệp và công nghệ cùng với năng lực lãnh đạo tổ bằng việc dùng các phương pháp luận đặc biệt, như agile và thác đổ.”

“Có nhu cầu cao về những kĩ năng phát triển Web/Di động và nhu cầu đáng kinh ngạc đã không được đáp ứng bởi những người tốt nghiệp hiện thời. Có kẽ hở lớn dưới dạng điều công ti muốn làm và những người tốt nghiệp có chuyên môn trong phát triển web và di động. Ngày nay web đã thay đổi vì nó không còn là website tĩnh nữa mà tích hợp đầy đủ với e-commerce và tính di động do đó các kĩ năng không còn chỉ là lập trình mà còn là thiết kế trong cả hai đầu trước và đầu sau. Nhiều công ti mong đợi người tốt nghiệp có kĩ năng lập trình Java tốt, tri thức tốt về HTML 5, CSS, JavaScript, PHP và cơ sở dữ liệu v.v. Họ phải hiểu khái niệm “thiết kế có tính đáp ứng” để cho website có thể làm việc tốt với cả laptop VÀ màn hình nhỏ của các thiết bị di động. Mọi người mong đợi các website hiện đại trông lớn trên điện thoại của họ và trên laptop của họ. Bằng việc biết tới các nguyên lí thiết kế có tính đáp ứng, những người phát triển web biết cách làm các websites đổi được qui mô và điều chỉnh bản thân chúng để cung cấp các kinh nghiệm đáng ngạc nhiên bất kể tới thiết bị.”

Theo báo cáo này có mười việc làm tốt nhất với lương cao nhất, cơ hội nghề nghiệp tốt nhất, và có nhu cầu cao nhất trên khắp thế giới. Báo cáo này dự báo rằng nhu cầu cho những việc làm này sẽ kéo dài mãi tới năm 2020:

1)      Kĩ sư phần mềm: Việc làm số một có lương cao nhất và nhu cầu mạnh nhất. Lương trung bình là $98,000 cho mức vào nghề và $120,000 cho những người có năm tới bẩy năm kinh nghiệm. Yêu cầu: Bằng cử nhân trong Kĩ nghệ phần mềm.

2)      Người quản trị cơ sở dữ liệu: Việc làm thứ hai với nhu cầu cao là Người quản trị cơ sở dữ liệu. Lương trung bình là $95,000 cho mức vào nghề và $125,000 cho người có năm tới bẩy năm kinh nghiệm. Yêu cầu: Bằng cử nhân trong Quản lí hệ thông tin hay Kĩ nghệ phần mềm.

3)      Người phát triển app di động/Web: Khi việc dùng điện thoại thông minh và máy tính bảng đang tăng lên, nhiều app cho trò chơi, app cho cá nhân hay doanh nghiệp sẽ được cần tới. Người phát triển di động đang có nhu cầu cao. Lương trung bình là $80,000 cho mức vào nghề và $120,000 cho người có năm tới bẩy năm kinh nghiệm. Yêu cầu: Bằng cử nhân trong Kĩ nghệ phần mềm hay Khoa học máy tính.

4)      Đảm bảo chất lượng phần mềm: Với nhiều phần mềm được phát triển cho di động và các thiết bị “Internet của vạn vật”, nhiều việc đảm bảo chất lượng được cần tới. Lương trung bình là $80,000 cho mức vào nghề và $100,000 cho người có năm tới bẩy năm kinh nghiệm. Yêu cầu: Bằng cử nhân trong Kĩ nghệ phần mềm.

5)      Người phân tích doanh nghiệp (Kĩ nghệ yêu cầu): Khi nhiều phần mềm được phát triển trong mọi ngành công nghiệp, nhu cầu về người kĩ thuật, người có thể hiểu được nhu cầu của khách hàng và người dùng đang tăng lên nhanh chóng. Lương trung bình là $85,000 cho mức vào nghề và $98,000 cho người có năm tới bẩy năm kinh nghiệm. Yêu cầu: Bằng cử nhân trong Kĩ sư phần mềm hay Quản lí hệ thông tin.

6)      Kĩ sư mạng: Nhiều công ti đang dùng hệ thông tin để kết nối người dùng, khách hàng, nhà cung cấp và nhu cầu có các chuyên viên mạng giữ cho vận hành doanh nghiệp và luồng chảy dữ liệu là cao. Lương trung bình là $85,000 cho mức vào nghề và $105,000 cho người có năm tới bẩy năm kinh nghiệm. Yêu cầu: Bằng cử nhân trong Khoa học máy tính hay Quản lí hệ thông tin.

7)      Người quản lí dự án phần mềm: Khi nhiều dự án phần mềm đang được xây dựng, nhiều người quản lí dự án được cần tới để phối hợp và quản lí dự các dự án. Lương trung bình là $105,000 cho vị trí vào nghề và $120,000 cho người có năm tới bẩy năm kinh nghiệm. Yêu cầu: Bằng cử nhân trong Quản lí hệ thông tin và Kĩ nghệ phần mềm.

8)      Nhà khoa học dữ liệu: Một trong những vị trí khó lấp vào nhất nhưng có nhu cầu cao. Lương trung bình là $115,000 cho mức vào nghề và $16,000 cho người có năm tới bẩy năm kinh nghiệm. Yêu cầu: Bằng thạc sĩ trong Khoa học dữ liệu hay Khoa học máy tính.

9)      Kiến trúc sư hệ thống: Một trong những vị trí hàng đầu cần thuê trong các doanh nghiệp và công ti ngân hàng. Lương trung bình là $105,000 cho mức vào nghề và $145,000 cho người có năm tới bẩy năm kinh nghiệm. Yêu cầu: Bằng thạc sĩ trong Kĩ nghệ phần mềm hay Khoa học máy tính.

10)    An ninh máy tính/Hệ thống: Vị trí khó lấp vào khác với nhu cầu rất cao. Lương trung bình là $115,000 cho mức vào nghề và $14,000 cho người có năm tới bẩy năm kinh nghiệm. Yêu cầu: Bằng thạc sĩ trong an ninh tính toán hay mạng.

—English version—

 

The Best Jobs today and tomorrow

According to the industry report, the next five years will be a fast growing time with a lot of new jobs added as companies plan to hire more Information Technology workers to meet their needs. Overall budget for IT will be increased over 30% or several hundred billion dollars to meet the high market demand. Many large companies are anticipating significant growth in their businesses which also means that the job prospects for IT graduates will be very good. A senior executive explained: “Our industry is expanding with no sign of slowing down. There are many large projects that we would like to implement in 2015 and beyond which require a lot of skilled people. We must have enough people to get those projects done. And we are looking for university to help us achieve that.”

The author wrote: “Every company needs software developers. These are the ideal positions for college graduates with minimum experience or even no experience. Programming is the most basic skill in IT and the industry expect that all graduates are very good with at least one language such as Java or C++.  Today there are more job openings for software developers than ever before. Most companies are looking for developers who can support companies to grow fast that means these people must be ready to work immediately with minimum training. Beside technical skills, companies expect that they also have soft-skills such as teamwork, communication and time management. Most companies prefer to hire graduates who have experiences in software project such as participate in a Capstone project so at least they know how a real project is done.”

“The next high demand skill is Project management. Of course, with many software projects being implemented companies need more software project managers. Demand for people with this skill is increasing in all companies. There are large projects that require experienced managers who can manage and coordinate projects that span the entire company. But there are many small projects, projects that have five to ten people to implement a business function or create a website for e-commerce so many companies are willing to hire college graduates who have taken a course in software project management or have participated in Capstone projects as project managers. Good project managers need both business and technology skills along with the ability to lead teams using specific methodologies, such as agile and waterfall.”

“There is a high demand for Web/Mobile development skills and surprisingly demand has not been met with the current graduates. There is a big gap in terms of what the companies want to do and the graduates who specialize in web and mobile development. Today the web has changed as it is no longer a static website but fully integrate with e-commerce and mobility therefore the skills is no longer just programming but also designing in both front end and back end. Many companies expect graduates to have strong Java programming skill, good knowledge of HTML 5, CSS, JavaScript, PHP and database etc. They must understand “Responsive designing” concept so the website can work well with both laptop AND smaller screen of mobile devices. People expect modern websites to look great on their phones and on their laptops. By knowing responsive design principles, web developers know how to make websites that scale and adjust themselves to offer amazing experiences regardless of the device.”

According to the report there are ten best jobs with the highest salary, best career opportunities, and have the highest demand all over the world. The report predicts that the need for these jobs will last well into 2020:

1)      Software Engineer: The number one job that has the highest salary and strongest demand. The average salary was $98,000 for the entry level and $120,000 for people with five to seven years of experience. Required: A Bachelor degree in Software Engineering.

2)      Database Administrator: The second job with high demand is Database Administrator. The average salary was $95,000 for entry level and $125,000 for people with five to seven years of experience. Required: A bachelor degree in Information System Management or Software Engineering.

3)      Mobile/Web App Developer: As the usage of smartphones and tablets is increasing, more app for games, personal or enterprise apps will be needed. Mobile Developers are in high demand. The average salary was $80,000 for entry level position and $120,000 for people with five to seven years of experience. Required: A bachelor degree in Software Engineering or Computer Science.

4)      Software Quality Assurance: With many software being developed for mobile and “Internet of Everything” devices, more software quality assurances are needed. The average salary was $80,000 for entry level position and $100,000 for people with five to seven years of experience. Required: A bachelor degree in Software Engineering.

5)      Business Analyst (Requirements Engineering): As more software is being developed in every industry, the need for a technical people who can understand the needs of customers and users is increasing fast. The average salary was $85,000 for entry level position and $98,000 for people with five to seven years of experience. Required: A bachelor degree in Software Engineer or Information System Management.

6)      Network Engineer: More companies are using information system to connect to users, customers, suppliers and the need to have network specialists who keep the businesses functioning and data flowing is in high demand. The average salary was $85,000 for entry level position and $105,000 for people with five to seven years of experience. Required: A bachelor degree in Computer Science or Information System Management.

7)      Software Project Manager: As more software projects are being built, more project managers are needed to coordinate and manage projects. The average salary was $105, 000 for entry position and $120,000 for people with five to seven years of experience. Required: Bachelor degree in Information System Management and Software Engineering

8)      Data Scientist: One of the most difficult-to-fill positions but has high demand. The average salary was $115,000 for entry level position and $160,000 for people with five to seven years of experience. Required: A Master degree in Data Science or Computer Science.

9)      System Architect: One of the top positions to hire among business and banking company. The average salary was $105,000 for entry level position and $145,000 for people with five to seven years of experience. Required: A Master degree in Software Engineering or Computer Science.

10)    Computer/System security: Another difficult-to-fill position with very high demand. The average salary was $115,000 for entry level position and $145,000 for people with five to seven years of experience. Required: A Master degree in Computing or Network security.