0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Học Khoa học máy tính

05.01.2021

Một học sinh trung học viết cho tôi: “Mọi người bảo em rằng Khoa học máy tính (CS) là khó, học sinh học nó thường bỏ. Họ khuyên em đừng chọn CS ở đại học. Có lí do tại sao CS lại khó thế không? Tại sao nhiều người thế học CS mà bỏ? Em hoang mang liệu có nên ghi danh vào CS hay không? Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Theo báo cáo giáo dục Mĩ, con số sinh viên đại học ghi danh vào Khoa học máy tính đã tăng 32% trong 3 năm qua. Hiện thời, CS là một trong những lĩnh vực “Nóng nhất” ở đại học với 98% người tốt nghiệp CS có đề nghị việc làm, nhiều người có nhiều hơn một đề nghị việc làm. Tôi không biết em lấy thông tin rằng sinh viên học CS thường bỏ học từ đâu? Đó là sự kiện hay tin đồn? Lí do gì mà họ khuyên em KHÔNG học CS?

Khi học sinh vào đại học, bất kể điều họ học, họ phải được chuẩn bị vì việc học đại học là khác với trung học. Học sinh chỉ có thời gian ngắn – 4 năm để hoàn thành giáo dục của họ để chuẩn bị cho nghề nghiệp. Em không thể vào đại học mà không có phương hướng nếu không em sẽ bị lạc. Đó là lí do tại sao học sinh cần có bản kế hoạch nghề nghiệp để giúp họ tập trung vào việc học những tri thức và kĩ năng đặc biệt. Có nhiều tin đồn sai về các môn học nào đó hay lĩnh vực học tập trong phương tiện xã hội cho nên điều quan trọng là phân biệt thông tin thực với thông tin giả. Chẳng hạn, vài năm trước, một sinh viên nói với tôi một tin đồn trong những học sinh trung học là để học CS, học sinh phải rất giỏi toán. Tôi giải thích: “Toán học có thể giúp cho học sinh hiểu logic của tư duy tính toán nhưng không ngăn cản bất kì ai học khoa học máy tính. Học sinh có nền tảng toán vững có thể học một số khái niệm nhanh hơn những người khác nhưng tôi chưa bao giờ thấy bất kì ai không học được Khoa học máy tính vì họ không giỏi toán. Thực tại, tôi có nhiều sinh viên không giỏi toán khi họ ở trung học, nhưng tất cả họ đều học tốt trong môn khoa học máy tính của tôi và đã tốt nghiệp không có vấn đề gì.

Khi học sinh học Khoa học máy tính, họ phải học những thuật ngữ đặc biệt. Tôi nghĩ lí do mọi người nghĩ nó khó là vì họ lẫn lộn các thuật ngữ này vì CS có nhiều thuật ngữ mới mà họ phải học để đi xa hơn. Nhưng một số học sinh không đọc nhiều khi họ ở trung học và có vốn từ giới hạn khi họ thấy các “từ lạ” họ sợ và nghĩ Khoa học máy tính là khó. Bất kì người nào học ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Nhật Bản hay tiếng Trung Quốc đều biết rằng họ phải học vốn từ mới để hiểu các từ có nghĩa gì để cho họ có thể dùng được chúng. Cũng điều này áp dụng cho Khoa học máy tính vì sinh viên phải hiểu các thuật ngữ mới này để áp dụng chúng. Phần lớn các thuật ngữ và khái niệm mới thường được dạy trong môn “Nhập môn Hệ thống máy tính” để sinh viên hiểu chúng chính xác. Tuy nhiên, nhiều sinh viên thường bỏ qua môn này và nhảy vào môn lập trình và điều đó có thể là lí do tại sao họ thường lẫn lộn vì họ không biết rõ các thuật ngữ này.

Lời khuyên của tôi: “Không nghe tin đồn, ghi danh vào Khoa học máy tính và xây dựng nghề nghiệp tốt.”


English version


Study Computer Science

A high school student wrote to me: “People tell me that Computer Science (CS) is difficult, Students who study it often quit. They advise me not to choose CS in college. Is there a reason why CS is so difficult? Why so many people study CS quit? I am confused whether to enroll in CS or not? Please advise.”


Answer: According to the U.S. education report, the number of college students who enroll in Computer Science has increased by 32% in the past 3 years. Currently, CS is one of the “Hottest” fields in college with 98% of CS graduates have a job offer, several have more than one job offers. I do not know where do you get the information that students who study CS often quit? Is that a fact or a rumor? What is the reason that they advise you NOT to study CS?

When students go to college, regardless of what they study, they must be prepared because college study is different from high school. Students only have a short time – 4 years to complete their education to prepare for a career. You cannot go to college without a direction else you will get lost. That is why every student needs to have a career plan to help them to focus on learning specific knowledge and skills. There are many false rumors about certain subjects or field of study in social media so it is important to distinguish real information from the fake ones. For example, a few years ago, a student told me about a rumor among high school students to study CS, students must be very good at Math. I explained: “Math can help students to understand the logic of computational thinking but does not prevent anyone from studying computer science. Students with a strong math foundation may learn some concepts faster than others but I never see anyone fail Computer Science because they are not good in math. Actually, I had many students who were not good at math when they were in high school, but they all do well in my computer science courses and graduated without any problem.

When students study Computer Science, they must learn specific terminologies. I think the reason people think it is difficult because they confuse by these terminologies as CS  has many new terminologies that they must learn in order to go further. But some students who do not read much when they are in high school and have a limited vocabulary when they see “strange words” they are afraid and think Computer Science is difficult. Anyone who learns a foreign language like English, Japanese or Chinese know that they must learn new vocabularies to understand what the words mean so they can use them. The same also applies to Computer Science as students must understand these new terminologies to apply them. Most new terminologies and concepts are often taught in the “Introduction to Computer Systems” course for students to understand them precisely. However, many students often skip this course and jump into the programming course and that may be the reason why they often confuse because they do not know these terminologies well.

My advice: “Do not listen to rumor, enroll in Computer Science and build a good career.”