0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Lời khuyên năm mới

30.06.2021

Một sinh viên viết cho tôi: “Mọi năm em đều tự nhủ rằng em phải thay đổi để tốt hơn nhưng đến cuối năm, em vẫn là cùng người đó. Điểm của em ở trường đã không cải tiến vì em chỉ là một sinh viên trung bình. Em lo lắng về tương lai của em. Làm sao có thể làm cho năm nay khác đi? Xin thầy giúp cho.”

Đáp: Thất vọng của em về không có khả năng thay đổi là điều thông thường, đặc biệt đối với thanh niên bởi vì em mong đợi thay đổi xảy ra và nó đã không xảy ra. Nhưng thay đổi sẽ xảy ra vì em vẫn đang lớn lên, học tập và trưởng thành. Chừng nào em còn chân thành với thay đổi để tốt hơn, vì lí do đúng, hướng tới chiều hướng tích cực, nó sẽ xảy ra.

Trong quá khứ, em đã tự nhủ mình về những thay đổi nhưng giữ nó trong đầu nhưng năm nay, em nên viết nó ra về điều em muốn thay đổi. Lời được viết ra rạo nên thực tại, sự hiện diện, không giống như ý nghĩ của em có tính bí mật. Năm nay em cũng nên để cho người khác biết về ý định học tập chăm chỉ hơn của em; điểm của em tốt hơn, và lập kế hoạch cho tương lai của em bằng việc tạo ra bản kế hoạch nghề nghiệp. Em cần chia sẻ chúng với bạn bè, với các giáo sư, và với bố mẹ em vì điều đó sẽ làm cho ham muốn của em có tính nghiêm chỉnh hơn.

Thêm vào đó em phải có hành động làm cho ước muốn của em thành thực tại. Đầu tiên em phải dự mọi lớp, đặt lịch chắc chắn để học và duy trì kỉ luật nghiêm ngặt cho bản thân em về những kĩ năng nào em muốn làm mạnh thêm và điểm em muốn đạt tới. Em cầm được kết hợp với các sinh viên có động cơ học tập trong lớp. Em cần đọc nhiều để mở rộng tri thức của em. Em càng học nhiều, em sẽ càng trở nên tin tưởng hơn. Khi đương đầu với chướng ngại, đừng từ bỏ mà cố tìm cách vượt qua chúng. Bắt đầu với cái gì đó đơn giản để phát triển đà trước khi giải quyết những thứ quan trọng hơn. Theo dõi tiến bộ của em bằng việc giữ ghi chép hàng ngày về việc học của em. Cố gắng giúp đỡ người khác bằng việc chia sẻ ý tưởng của em và giúp họ được động viên. Thấy người khác học tốt sẽ động viên em làm cùng điều đó.

Điểm tốt yêu cầu làm việc chăm chỉ, và em không thể mong đợi có được điểm tốt mà không nỗ lực và hi sinh. Người tốt nghiệp thành công có được việc làm tốt vì họ đã chứng tỏ bản thân họ giỏi thế nào qua làm việc chăm chỉ ở đại học. Họ đã chứng minh rằng họ có điều cần làm để thành công. Tôi tin rằng phần lớn các sinh viên có thể thành công ở đại học nếu họ sẵn lòng đưa nỗ lực vào. Tổng lượng công việc chăm chỉ, chuyên cần và hi sinh là điều tách bạch những người thành công với những người không thành công. Tất nhiên, sẽ có lúc em nghĩ là em không thể làm được nó, khi em hoài nghi năng lực để thành công của em. Điều này là bình thường, nhưng đừng để những hoài nghi này đánh bại em. Khi một môn học dường như quá khó, khi công việc dường như quá nhiều, em phải dành cho nó nỗ lực cao nhất của em. Em không sống với ý tưởng rằng em thất bại vì em thậm chí không dành cho bản thân em một cơ hội để thành công.

Qui tắc học tập chung là ở chỗ em phải dành tối thiểu hai giờ làm việc với nhiệm vụ được phân công bên ngoài lớp cho một giờ ở trên lớp. Cho nên tưởng tượng rằng em đang học 12 môn. Số giờ cần thiết mà em phải dành ra là ít nhất là 10 giờ một tuần để dự lớp, cùng với ít nhất 20 giờ một tuần làm việc cho các nhiệm vụ phân công bên ngoài lớp. Và có lẽ em dành ít nhất năm giờ một tuần để sẵn sàng cho lớp. Đó là 35 giờ một tuần xem như lượng thời gian tối thiểu em cần để dành cho lớp em và điều đó gần như là việc làm toàn thời. Đó là kỉ luật mà em phải tuân theo vì quá nhiều sinh viên tới trường không bao giờ nhận ra tiềm năng của họ, và không bao giờ đưa nỗ lực nào vào để đạt tới mơ ước của họ.

Là sinh viên đại học, em phải lâp kế hoạch cho nghề nghiệp của em sớm nhất có thể được rồi lấy các bước đi quan trọng hướng tới đạt tới nó. Điều quan trọng là nhận ra các khả năng và các chọn lựa ở trước em. Thay vì lang thang từ lớp nọ sang lớp kia, và phụ thuộc vào bất kì cái gì xảy ra cho em, em có thể đưa vào nỗ lực của em vào để xác định nghề nghiệp tương lai của em bằng việc tuân theo bản kế hoạch nghề nghiệp hay bản lộ trình cho cuộc hành trình giáo dục của em. Ngày nay giáo dục đại học có thể đưa em vào một nghề mà em thực sự quan tâm tới. Chọn lựa là của em, và điều quan trọng là nhận ra điều đó.

—English version—

 

A new year advice

A student wrote to me: “Every new year I told myself that I must change to be better but by the end of the year, I am still the same person. My grade in school has not improved as I am just an average student. I am worry about my future. How can make this year different? Please help.”

 

Answer: Your frustration for not be able to change is common, especially for young person because you expect change to happen fast and it did not happen. But change will happens because you are still growing, learning and maturing. As long as you are sincere to change for the better, for the right reason, toward a positive direction, it will happen.

In the past, you told yourself about change but kept it in your mind but this year, you should write it down about what you want to change. The written word creates a reality, a presence, unlike your thoughts that are secret. This year you should also let others know about your intention to study harder; your grade to be better, and plan your future by creates a career plan. You need to share them with friends, with professors, and with your parents as it will make your desire more seriously.

Additionally you must take actions to make your wishes become reality. First you must attend all classes, set a firm schedule to study and maintain a strict discipline for yourself on what skills you like to strengthen and the grade you like to achieve. You need to be associated with students who are motivated to learn in your class. You need to read more to broaden your knowledge. The more you learn, the more confident you will become. When encountering obstacles, do not give up but try to find ways to get over them. Start with something simple to develop the momentum before handle more important things. Track your progress by keeping a daily notes on your learning. Try to help others by sharing your ideas and help them to get motivated. Seeing others do well will motivate you to do the same.

A good grade requires hard work, and you cannot expect to get good grade without efforts and sacrifice. Successful graduates get good jobs because of how well they have proved themselves through their hard work in college. They have demonstrated that they have what it takes to succeed. I believe that most students can be successful in college if they are willing to put in the efforts. The amount of hard work, dedication, and sacrifice is what separates those who are successful from those who are not. Of course, there will be time when you do not think you can do it, when you doubt your ability to succeed. This is normal, but do not let these doubts defeat you. When a course seems too hard, when the work seems too much, you must give it your best effort. You do not want to live with the idea that you fail because you do not even give yourself a chance to succeed.

The general study rule is that you should spend a minimum of two hours working on assignments outside of class for every hour that you spend in class. So imagine that you are taking 12 units. This number of unit’s hours requires that you spend at least 10 hours a week attending class, along with at least 20 hours a week working on assignments outside of class. And you probably spend at least five hours a week getting ready for class. That’s 35 hours a week as a minimum amount of time you need to devote to your classes and that is almost like a full-time job. That is the discipline that you must follow as too many students go through school never realizing their potential, and never put in any efforts to achieve their dreams.

As a college student, you must plan your career as soon as possible then taking important steps toward achieving it. It is so important to realize the possibilities and the choices in front of you. Instead of wandering from class to class without direction and depending on whatever happen to you, you can put in your efforts to determine your future career by following a career plan or a road map for your education journey. Today a college education can take you into a career that you really care about. The choice is yours, and it is important to realize that.