0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Microsft, Google và Apple

28.06.2021

Một sinh viên viết cho tôi: “Bạn em nói rằng máy tính cá nhân là lỗi thời rồi. Liệu đó có nghĩa là chúng ta nên bỏ PC và thay vào đó học di động không? Em bị lẫn lộn về phải tập trung vào cái nào. Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Tôi không nghĩ máy tính cá nhân đã lỗi thời. Ngày nay di động đang phổ biến vì nhiều người dùng điện thoại thông minh và máy tính bảng nhưng điều đó không có nghĩa là Microsoft và Intel sẽ bỏ máy tính cá nhân giống như máy tính lớn. Trận chiến về thị trường máy tính vẫn đang diễn ra mà không có rõ ràng về người thắng kẻ thua.

Vài năm trước Microsoft đã là lực chi phối tới 95 phần trăm thị trường máy tính cá nhân nhưng mọi sự đã thay đổi. Khi các thiết bị di động đang trở nên mạnh hơn và phổ cập hơn, Apple và Google đang nhanh chóng thâu tóm thị trường sinh lời này. Tuy nhiên Microsoft vẫn còn mạnh, đặc biệt trong thế giới doanh nghiệp và có thể mất vài năm nữa mới biết được ai sẽ thắng thị trường này. Vài năm trước, Google đã tạo ra hệ điều hành Chrome với hi vọng rằng nó có thể tiếp quản thị trường này từ Windows nhưng nó vẫn chưa thu được sự phổ biến. Nền Chrome có thể là phổ biến với một số sinh viên nhưng nó đã không được dùng trong thế giới doanh nghiệp vì phần lớn các công ti vẫn ưa thích dùng Windows.

Với việc ra đi của Steve Ballmer người không có viễn kiến và đã không chú ý tới phát kiến, CEO mới của Microsoft Satya Nadella đã đặt viễn kiến mới để duy trì vị thế thị trường với sản phẩm mới như Windows 10, và Office 365 để tranh đấu trận chiến này. Tôi nghĩ Microsoft đã mất thị trường trình duyệt vào tay Google nhưng nó vẫn có thị trường hệ điều hành mạnh cũng như vị thế chi phối với Office 365 và tính toán mây Azure. Tuy nhiên, tôi nghĩ trận chiến này có thể không xảy ra giữa Google và Microsoft mà với Apple vì thị trường di động rõ ràng là thế mạnh của Apple. Apple chi phối thị trường di động và máy tính bảng và các máy Apple PC đã trở nên phổ biến hơn bây giờ. Nếu Tim Cook có thể duy trì viễn kiến của Steve Jobs tiếp tục phát kiến với các sản phẩm và dịch vụ mới, Apple sẽ là lực chính trong thị trường này.

—English version—

 

Microsft, Google and Apple

A student wrote to me: “My friend said that personal computer is obsoleted. Does it mean we should ignore PC and study mobile instead? I am confused about which one to focus on. Please advise.”

 

Answer: I do not think personal computer is obsoleted yet. Today mobile is getting popular as more people are using smartphones and tablets but it does not means Microsoft and Intel will let the personal computer become like the mainframe computer. The battle for the computer market is still going on without clear winner or loser.

Few years ago Microsoft was the dominant force with 95 percent of the personal computer market but things have changed. As mobiles devices are becoming more powerful and popular, Apple and Google are quickly capturing this lucrative market. However Microsoft is still strong, especially in the business world and it may take several years to know who will win this market. Few years ago, Google created Chrome operating system with the hope that it could take over the market from Windows but it had not gaining the popularity yet. Chrome platform may be popular with some students but it has not been used in the business world as most companies still prefer to use Windows.

With the depart of Steve Ballmer who had no vision and did not pay attention to innovations, Microsoft’s new CEO Satya Nadella has set a new vision to maintain the market position with new products such as Windows 10, and Office 365 to fight this battle. I think Microsoft already lost the browser market to Google but it still has strong operating system market as well as a dominant position with Office 365 and Azure cloud computing. However, I think the battle may not happen between Google and Microsoft but with Apple as the mobile market is clearly Apple’s strong position. Apple dominates mobile and tablet market and Apple PCs have become more popular now. If Tim Cook can maintain Steve Jobs’ vision of continue to innovate with new products and services, Apple will be the major force in this market.