0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Nghề quản lí hệ thông tin

08.06.2021

Một sinh viên năm thứ nhất viết cho tôi: “Em muốn ghi danh vào Quản lí Hệ thông tin (ISM) nhưng vẫn không chắc em có thể làm được gì với bằng cấp này? Khác biệt gì giữa ISM và Kĩ nghệ phần mềm hay Khoa học máy tính? Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Cả Kĩ nghệ phần mềm và Khoa học máy tính đều là các lĩnh vực kĩ thuật nơi người tốt nghiệp sẽ bắt đầu làm việc như người phát triển phần mềm. Quản lí hệ thông tin là lĩnh vực pha trộn của công nghệ và doanh nghiệp nơi người tốt nghiệp sẽ bắt đầu làm việc như người quản lí Công nghệ thông tin. Cấu phần chính của lĩnh vực này là đào tạo sinh viên về cách quản lí công nghệ trong các công ti để giải quyết vấn đề, phát triển và triển khai công nghệ để giúp công ti tăng hiệu quả để cạnh tranh trong thị trường toàn cầu. Trong lĩnh vực này, bạn sẽ học về công nghệ và tác động của nó lên công ti, xã hội và đất nước. Bạn sẽ học tổ hợp các khía cạnh doanh nghiệp và kĩ thuật vào trong chiến lược điều giúp cho công ti vận hành hiệu quả trong tình huống kinh doanh phức tạp và thế giới liên kết nối.

Là người quản lí CNTT, bạn chịu trách nhiệm quản lí nhiều hoạt động CNTT bên trong công ti cũng như giúp tạo ra viễn kiến cho nhu cầu công nghệ của công ti. Bạn cũng chịu trách nhiệm bảo trì và nâng cấp hệ thống CNTT hiện có (cả phần mềm và phần cứng), bằng thương lượng với người bán CNTT. Ngày nay nhu cầu về người quản lí CNTT là cao qua các ngành công nghiệp và nó sẽ tăng trưởng nhanh hơn khi nhiều công ti đang đầu tư vào trong CNTT để cải tiến hiệu quả và hiệu năng.

Khi nhiều thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng v.v) được dùng trong môi trường làm việc, các công ti phải tìm cách cho phép công nhân tổ hợp những thiết bị đó và giữ an ninh để dùng các thiết bị đó một cách an toàn. Là người quản lí CNTT, bạn phải có tri thức về an ninh máy tính để cài đặt các công cụ mà công nhân cần để chắc rằng họ có năng suất và an toàn làm công việc của họ.

Trong khi các kĩ năng kĩ thuật là nền tảng, kĩ năng quản lí là quan trọng nhất để là người quản lí CNTT thành công. Người quản lí CNTT phải có khả năng phân tích vấn đề và lấy ra giải pháp tốt nhất và có chi phí-hiệu quả nhất. Điều đó yêu cầu tri thức về cách hệ thông tin làm việc vì khi hệ thống CNTT không làm việc, mọi phút dành ra cho việc tìm giải pháp là một phút các công nhân không có năng suất và tốn phí tiền bạc của doanh nghiệp. Người quản lí CNTT cũng cần có khả năng lãnh đạo và động viên mọi người đáp ứng mục đích doanh nghiệp của công ti. Để thành công người tốt nghiệp ISM phải phát triển kĩ năng mềm rất giỏi (trao đổi, trình bày, lắng nghe, động viên v.v.) Người quản lí CNTT cần hiểu cái gì động viên cho từng nhân viên và điều chỉnh phong cách quản lí của họ tương ứng.

Vì công nghệ thay đổi nhanh chóng, người quản lí CNTT phải giám sát cả xu hướng thị trường và xu hướng công nghệ để lập kế hoạch và điều chỉnh chiến lược CNTT của công ti tương ứng. Người tốt nghiệp ISM phải có tri thức giỏi về tính toán mây và di động (hai xu hướng quan trọng hiện thời) và giúp công ti dịch chuyển theo các xu hướng này. Trước khi lên tới mức trên đỉnh, phần lớn người tốt nghiệp ISM bắt đầu như người quản lí dự án phần mềm và dành ra vài năm quản lí dự án CNTT. Người quản lí dự án CNTT thành công thường tiến lên thêm nữa thành người quản lí CNTT, giám đốc CNTT, rồi giám đốc công nghệ (CTO) và thậm chí là giám đốc thông tin (CIO).

Ngày nay yêu cầu tối thiểu cho người quản lí CNTT là bằng cử nhân. Một số công ti yêu cầu hai tới năm năm kinh nghiệm hay có bằng chuyên sâu như thạc sĩ trong quản lí hệ thông tin (MIS) hay thạc sĩ trong quản trị kinh doanh (MBA).

Thách thức chính liên kết với việc tìm ra người quản lí CNTT là ở phẩm chất và mức kĩ năng của người này. Hiện thời các công ti công nghệ thấy khó tuyển được những kĩ năng này. Nhiều người tốt nghiệp SE và CS ưa thích làm việc trong khu vực kĩ thuật và có thể không có đào tạo cần thiết để là người quản lí. Tìm ra một người quản lí CNTT được cập nhật với công nghệ hiện thời nhất và biết xu hướng toàn cầu, kết cấu nền, an ninh v.v là cực kì khó khăn. Có những công nhân CNTT có nhiều năm kinh nghiệm làm việc, nhưng ít người để thời gian phát triển và cập nhật tập kĩ năng của họ để sánh đúng với điều được yêu cầu về cả người lãnh đạo kĩ thuật và doanh nghiệp. Mặc dầu họ có thể có các kĩ năng kĩ thuật nhưng điều đó không có nghĩa là họ có kĩ năng quản lí và kĩ năng mềm. Đó là lí do tại sao ISM là lĩnh vực “nóng” trong thị trường việc làm cạnh tranh này.

—English version—

 

Information S‎ystem Management Career

A first year student wrote to me: “I want to enroll in Information System Management (ISM) but still not sure what I can do with this degree? What is the difference between ISM and Software Engineering or Computer Science? Please advise.”

 

Answer: Both Software Engineering and Computer Science are technical fields where graduates will start to work as software developers. Information Systems Management is a blended field of technology and business where graduates will start to work as Information Technology managers. The main component of this field is to train students on how to manage technology in companies to solve problems, develop and deploy technologies to help company increase efficiency to compete in a globalized market. In this field, you will learn about technology and its impact to company, society and country. You will learn to combine business and technical aspects into a strategy that help the company to operate effectively in complex business situations and interconnected world.

As the IT manager, you are responsible for managing many IT activities within a company as well as help producing a vision for the company’s technology needs. You also be responsible for the maintenance and upgrading of existing IT systems (Both software and hardware), by negotiating with IT vendors. Today demand for IT managers is high across industries and it will grow faster as more companies are investing in IT to improve efficiency and performance.

As more mobile devices (Smartphones, tablets etc.) are being used in the working environment, companies must find ways to allow workers to incorporate those devices and the security to use those devices safely. As IT manager, you must have knowledge of computer security to implement tools that workers need to make sure that they are productive and safely do their works.

While technical skills are the foundation, management skills are the most important to being a successful IT manager. IT managers must be able to analyze a problem and pick the best and most cost-effective solution. It requires knowledge of how information systems work as when an IT system fails, every minute spent searching for the solution is a minute workers are not being productive and cost the business money. IT managers also need to be able to lead and motivate people to meet the business goals of the company. To succeed ISM graduates must develop very good soft-skills (Communication, presentation, listening, motivation etc.) IT managers need to understand what motivates each employee and adjust their management styles accordingly.

As technology changes fast, IT managers must monitor both market trends and technology trends to plan and adjust company’s IT strategy accordingly. ISM graduates must have good knowledge on Cloud computing and mobility (Two current important trends) and help company transition to these trends. Before getting to the top level, most ISM graduates starts as software project manager and spend few years managing IT projects. Successful IT project managers often further advance to IT managers, IT directors, then Chief Technology Officers (CTO) and even Chief Information Officers (CIO).

Today the minimum requirement for IT managers is a Bachelor’s degree. Some companies require two to five years of experience or an advanced degree such as Master in Information System Management (MIS) or Master in Business Administration (MBA).

The major challenge associated with finding an IT manager is the quality and skill-level of the person. Currently technology companies find it difficult to recruit these skills. Many SE and CS graduates prefer to work in technical areas and may not have the necessary trainings to be managers. Finding an IT manager who is up-to-date with the most recent technology and global trends, infrastructures, security etc. is extremely difficult. There are IT workers who have several years working experience, but few who have taken the time to develop and update their skill set to match what is required of both a technical and business leader. Although they may have the technical skills but it does not means they have the management skills and soft skills. That is why today ISM is a “Hot” field in this competitive job market.