0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Phụ nữ trong lĩnh vực STEM

01.06.2021

Có một báo cáo toàn cầu thấy số phụ nữ học STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học) đã tăng lên đáng kể ở châu Phi, Trung Đông, và châu Á nơi về truyền thống phụ nữ thường chọn các lĩnh vực như văn học, nghệ thuật, giáo dục, y tá hay kinh doanh. Lí do là nhiều phụ nữ đang nhận được thông tin về con đường nghề nghiệp và nhu cầu thị trường hơn bao giờ trước đây. Báo cáo này nói rằng phụ nữ là rất thực tiễn, họ hiểu rằng trong nền kinh tế toàn cầu thay đổi nhanh chóng này, cách duy nhất để giữ một gia đình ổn định là có việc làm tốt. Với sự dồi dào thông tin qua internet, họ hiểu rằng việc làm tốt nhất tất cả đều liên quan tới giáo dục STEM cho nên nhiều người trong số họ đang ghi danh vào các lĩnh vực STEM thay vì các nghề nghiệp truyền thống.

Trong nhiều năm, việc thiếu thông tin trong lĩnh vực STEM là vấn đề chính ở nhiều nước vì những lĩnh vực này điển hình yêu cầu sinh viên được chuẩn bị để xây dựng một nền tảng mạnh trước khi bắt đầu đại học. Bằng việc sớm được phơi ra với thông tin này, phụ nữ được thông báo nhiều hơn và được chuẩn bị tốt hơn khi họ vẫn còn trong trung học. Nó cũng giúp phụ nữ hiểu rằng giới tính của họ KHÔNG xác định ra nghề nghiệp của họ. Ngày nay phụ nữ có thể nghiên cứu bất kì cái gì và làm việc trong bất kì nghề nào mà họ muốn. Không có hiểu biết mọi cơ hội đang có sẵn, phụ nữ có thể nghĩ họ không thể làm việc được trong khu vực STEM và không có phụ nữ tham gia; có những hậu quả dài hạn cho xã hội. Điều quan trọng đối với quản trị nhà trường và thầy giáo là khuyến khích nhiều phụ nữ theo đuổi các lĩnh vực STEM và sửa lại nhận thức tiêu cực rằng phụ nữ nên ở trong các nghề truyền thống.

Trong nhiều năm, phụ nữ Ấn Độ thường được bảo ở trong công việc truyền thống, trong các làng nhỏ, nhiều người thậm chí không thể tới trường được. Tuy nhiên, tình huống đã thay đổi trong hai mươi năm qua với sự bùng nổ của công nghệ thông tin và nhu cầu về nhiều công nhân hơn. Bây giờ Ấn Độ có nhiều phụ nữ học trong lĩnh vực STEM hơn bất kì nước châu Á nào khác và điều đó làm thay đổi hình ảnh về phụ nữ trong nền văn hoá “bảo thủ” này. Ngày nay 34% công nhân phần mềm ở Ấn Độ là phụ nữ. Một quan chức điều hành giải thích: “Phần mềm có lẽ là việc làm tốt nhất cho phụ nữ, nó trả lương nhiều hơn các việc làm khác và nó giúp cho gia đình họ. Ngày càng nhiều phụ nữ ghi danh vào trong lĩnh vực phần mềm hơn bao giờ trước đây và do đóng góp của họ, xã hội chúng ta ổn định hơn nhiều. Ngày nay cần hai người đi làm để nuôi gia đình và phụ nữ đóng góp ít nhất một nửa hay thậm chí nhiều hơn cho gia đình họ. Đàn ông làm nhiều hơn nhưng họ cũng tiêu nhiều hơn và phần lớn không tiết kiệm gì mấy cho gia đình họ, thực tại chính phụ nữ gìn giữ gia đình ổn định và bằng việc có nhiều phụ nữ làm việc, chúng ta có xã hội ổn định và tốt hơn.”

Lí do cho phụ nữ không theo đuổi nghề nghiệp trong STEM là việc thiếu thông tin và mô hình vai trò. Nếu chúng ta hấp dẫn các tâm trí lỗi lạc nhất và giỏi nhất vào trong các lĩnh vực này điều đó sẽ giúp làm tiến bộ xã hội và tạo ra nhiều việc làm, chúng ta không thể hội tụ chỉ vào một nửa dân số. Ngày nay cả bố mẹ và thầy giáo phải vượt qua thiên lệch của riêng họ về nghề nào là thích hợp cho phụ nữ. Họ phải nhận ra rằng chính phụ nữ giữ cho xã hội ổn định và gia đình nguyên vẹn và khi nhiều người trong số họ đang làm việc trong các việc làm trả lương cao, nền kinh tế sẽ tốt hơn. Ngày nay các trường học nên đi tới các phụ nữ chuyên nghiệp và mời họ tới khuyến khích các cô gái trẻ hơn học nhiều hơn về STEM và hành động như những người tiêu biểu cho học sinh ngay từ sớm trong trường tiểu học và trung học trước khi họ tới đại học.

—English version—

 

Women in STEM fields

There is a global report that found the number of women who study STEM (Science, Technology, Engineering and Math) has increased significantly in Africa, Middle East, and Asia where traditionally women often select fields such as literature, arts, education, nurse, or business. The reason is more women are receiving information about career paths and market needs than ever before. The report stated that women are very practical, they understand that in this fast changing global economy, the only way to keep a stable family is to have good job. With the proliferation of information over the internet, they understand that the best jobs are all related to STEM education so more of them are enrolling in STEM fields instead of the traditional careers.

For years, the lack of information in the STEM fields is a major issue in some countries because these fields typically require students to be prepared to build a strong foundation before starting college. By having early exposure to this information, women are more informed and well prepared when they are still in high school. It also helps women to understand that their gender should NOT determine their career. Today women can study anything and work in any professions that they want to. Without understanding all the opportunities that are available, women may think they cannot work in STEM areas and without women involvement; there are long-term consequences for the society. It is important for high school administrations and teachers to encourage more women to pursue STEM fields and correct the negative perceptions that women should stay in traditional careers.

For many years, Indian women are often told to stay in the traditional works, in small villages, many cannot even go to school. However, the situation has changed in the past twenty years with the explosion of information technology and the need for more workers. Now India has more women who study in STEM fields than any other Asian countries and it changes the image of women in this “conservative” culture. Today 34% of software workers in India are women. An executive explains: “Software is probably the best job for women, it pays more than other jobs and it helps their family. More and more women are enrolling in software field than ever before and due to their contributions, our society is much more stable. Today it takes two people to work to raise a family and women contribute at least half or even more for their family. Men may make more but they also spent more and most do not save much for their family, actually it is the women to keep the family stable and by having more women working, we have better and stable society.”

The reason for women not pursue a career in STEM is the lack of information and role models. If we want to attract the best and brightest minds into the fields that will help advance the society forward and create more jobs, we cannot focus on only half of the population. Today both parents and teachers must overcome their own biases about what careers are appropriate for women. They must realize that it is the women that keep the society stable and the family intact and as more of them are working in high paying jobs, the better the economy. Today schools should reach out to professional women and invite them to encourage younger girls to learn more about STEM and act as role models for students as early as in elementary and high school before they reach college.