0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Quá khứ và tương lai

28.06.2021

Một học sinh trung học hỏi tôi: “Công nghệ có thể thay đổi nhanh chóng thế nào? Tương lai sẽ giống cái gì?”

Đáp: Công nghệ thay đổi rất nhanh. Có câu chuyện về công nghệ thay đổi nhanh thế nào: Bạn mua một máy tính mới, đem nó về nhà và ngay khi bạn khởi động máy tính có một quảng cáo tới về một máy tính mới hơn làm cho “máy tính của bạn” thành lỗi thời. Tất nhiên câu chuyện này là phóng đại nhưng sự kiện là phần lớn các thiết bị điện tử thay đổi cứ hai năm một lần theo luật Moore. Luật này thực sự là một quan sát rằng số các bóng bán dẫn trong một mạch tích hợp sẽ gấp đôi lên cứ sau hai năm. Luật này đã chứng tỏ là chính xác, vì nó được dùng trong công nghiệp bán dẫn để hướng dẫn việc lập kế hoạch dài hạn và để đặt mục tiêu phấn đấu cho mọi phát triển sản phẩm. Điều này cũng ảnh hưởng tới toàn thể ngành công nghiệp điện tử và mọi phân đoạn của kinh tế thế giới. Luật Moore cũng được coi như nguyên nhân cho phát kiến công nghệ và là lực dẫn lái cho thay đổi xã hội, thay đổi năng suất, và tăng trưởng kinh tế.

Nếu bạn nhìn lại mười năm trước, không có iPhone, iPads, Android hay máy tính bảng. iPod là một thiết bị thương hiệu mới mà Steve Jobs mới đưa vào cho thế giới nhưng chưa có iTunes để mua nhạc. Tất nhiên, không có Xbox, không có PlayStation, không có YouTube, không có Flickr, và Google chỉ là một công ti nhỏ chuyên trong động cơ tìm kiếm. Vào thời đó, Gmail, Google Maps, Google Docs, và Skype, thậm chí còn không tồn tại. Mười năm trước, Mark Zuckerberg vẫn còn ở trường trung học và Bill Gates mới công bố rằng ông ấy về hưu để tập trung nỗ lực và công việc từ thiện.

Không ai biết tương lai sẽ là gì nhưng có những phỏng đoán rằng trong mười năm, mọi người sẽ không được phép lái xe vì mọi xe đều tự lái và được kiểm soát bằng hệ thống giao thông máy tính. Điều đó có nghĩa là không còn tắc nghẽn giao thông vì hệ thống giao thông sẽ quản lí mọi thứ một cách hiệu quả. Phần lớn công việc cơ xưởng sẽ được thực hiện bởi robots cho nên không nhiều công việc lao động chân tay vì mọi thứ bạn cần sẽ được tự động hoá hoàn toàn. Mọi người sẽ sống trong “nhà thông minh” với nhiều “thiết bị thông minh” để tự động hoá nhiều thứ từ nấu ăn tới giặt quần áo v.v. Công việc mà phần lớn mọi người làm là phát kiến ra những thứ mới để làm mọi thứ tốt hơn. Điều đó có nghĩa là trên 90% việc làm sẽ là trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Bạn có thể nghĩ điều này có vẻ như khoa học viễn tưởng nhưng nếu bạn nhìn lại mười năm trước, nhiều thứ mà chúng ta có ngày nay cũng có vẻ như khoa học viễn tưởng vào thời đó – rằng mọi thứ thay đổi nhanh chóng làm sao.

—English version—

 

The past and the future

A high school student asked me: “How fast can technology changes? What does the future look like?”

 

Answer: Technology changes very fast. There is a story about how fast technology changes: You buy a new computer, take it home and just as you start the computer there is an advertisement come for a newer computer that makes your “new computer” obsolete. Of course the story is an exaggeration but the fact is most electronic devices change every two years due to Moore’s law. This law is really an observation that the number of transistors in an integrated circuit will doubles every two years. This law has proven to be accurate, because it is used in the semiconductor industry to guide long-term planning and to set targets for all products development. This also influences the entire electronics industry and every segment of the world economy. Moore’s law is also considered as the cause for technology innovation and a driving force of social change, productivity change, and economic growth.

If you just look back over ten years ago, there was no iPhone, iPads, Android or tablets. The iPod was brand new device that Steve Jobs just introduced to the world but there was no iTunes for buying music yet. Of course, there was no Xbox, no PlayStation, no YouTube, no Flickr, and Google was just a small company specialized in search engine. At that time, Gmail, Google Maps, Google Docs, and Skype, did not even exist. Ten years ago, Mark Zuckerberg was still in high school and Bill Gates just announced that he retired to focus his effort on charity works.

Nobody know what the future would be but there are speculations that within ten years, people will not be allowed to drive cars because all cars will be self-driven and control by computer traffic systems. It means no more traffic jam since the traffic systems will manage everything efficiently. Most factory works will be done by robots so no more labor works as everything that you need will be fully automated. People will live in “smart-house” with many “smart-devices” to automate many things from cooking to washing their clothes etc. The work that most people do is to innovate new things to make everything better. That means over 90% of jobs will be in the science and technology fields. You may think this sound like science fiction but if you look back to the past ten years, many things that we have today also looked like science fiction at that time – that how fast thing changes.