0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Trở lại trường

25.05.2021

Vào thời mà việc làm trong những khu vực nào đó là khó kiếm nhưng lại có thiếu hụt trong các khu vực khác, nhiều người tốt nghiệp đang trở lại trường hơn trước đây. Nhiều người trong số họ tin rằng bằng việc đầu tư thêm mười sáu tháng cho tới hai năm; đó là cách thúc đẩy thăng tiến nghề nghiệp của họ sang mức độ khác. Dữ liệu công nghiệp để lộ rằng, sinh viên có bằng thứ hai thường làm tốt hơn là sinh viên chính qui và họ cũng kiếm được 6 tới 8 phần trăm nhiều hơn những người chỉ có một bằng tốt nghiệp phổ thông. Một giáo sư đại học thừa nhận: “Những sinh viên này là trưởng thành hơn, họ biết điều họ muốn, và họ hội tụ vào học tập nhiều hơn những người khác. Họ biết rằng tương lai của họ tuỳ thuộc vào kĩ năng của họ cho nên họ học chăm chỉ hơn và đó là lí do tại sao sau khi tốt nghiệp, phần lớn trong họ đều làm tốt trong công nghiệp.”

Theo một báo cáo năm 2012 của Trung tâm giáo dục Mĩ, quyết định trở về trường và kiếm bằng thứ hai đang rất phổ biến trong những người tốt nghiệp bị thất nghiệp. Lương trung bình cho ai đó có bằng thứ hai trong khoa học máy tính là $87,000 nhiều hơn gấp đôi lương trung bình $35,499 cho những người có bằng trong kế toán hay kinh doanh. Nếu họ tiếp tục làm bằng thạc sĩ, họ có thể làm tốt hơn vì lương trung bình cho bằng thạc sĩ trong Khoa học máy tính là $110,654 nhiều gấp ba lương trung bình cho những người có bằng cử nhân trong kinh doanh. Trong khu vực phát triển nhanh nhất như công nghệ thông tin, bằng chuyên sâu là bản chất vì nó cho phép mọi người đi tới các vị trí mức cao hơn.

Ngày nay kẽ hở kiếm sống giữa người có bằng Công nghệ thông tin và những người khác đã căng tới mức rộng nhất của nó. Đó là một chỉ báo rõ ràng về nhu cầu cao của Thời đại thông tin. Một nhà phân tích công nghiệp viết: “Không chỉ bằng cấp trong công nghệ cho việc kiếm sống nhiều hơn trước, mà bằng đại học trong các lĩnh vực phi thực hành bây giờ cũng kém giá trị. Điều đó bổ sung thêm cho kẽ hở đang rộng ra giữa người giầu và nghèo vì toàn cầu hoá và tự động hoá đã quét đi nhiều việc làm và đẩy một số người vào mức nghèo. Vài năm trước, vào đại học được khuyến khích nhưng nó còn tuỳ thuộc vào bạn học gì. Chọn lĩnh vực học tập đúng có thể làm ra khác biệt lớn như đêm và ngày. Mặc cho bằng đại học của mình, sinh viên trong các khu vực “phi thực hành” đang làm tồi hơn vì họ sẽ thấy rằng khó kiếm được việc làm.”

Ngày nay vào đại học là KHÔNG đủ, sinh viên phải chọn lĩnh vực học tập đúng nếu muốn có việc làm tốt. Những người học khoa học, công nghệ, kĩ nghệ hay toán học (STEM) rất có thể có được việc làm có liên quan tới bằng đại học của họ khi so sánh với những người khác trong kinh doanh, nhân văn, xã hội hay lịch sử v.v. Nhiều người tốt nghiệp đại học nói họ tiếc là không làm nghiên cứu nhiều hơn khi vào đại học để chuẩn bị tốt hơn cho bản thân họ để tìm việc làm, như chọn lĩnh vực học tập đúng, thu được kinh nghiệm làm việc, học chăm chỉ hơn và xây dựng kĩ năng mềm sớm hơn.

—English version—

 

Going back to school

In a time where jobs in certain areas are difficult to get but there is shortage in others, more graduates are returning to school than ever before. Many of them believe that by invest another sixteen months to two years; it is a better way to boost their career advancement to another level. Industry data reveals that, students with a second degree often did much better than regular students and they also earn 6 to 8 percent more than those with just one baccalaureate degrees. A college professor acknowledged: “These students are more mature, they know what they want, and they are more focus to learn than others. They know that their future depends on their skills so they study harder and that is why after graduate, most of them are doing well in the industry.”

According to a 2012 report by the U.S. Center on Education, the decision to return to school and earn a second degree is getting very popular among unemployed graduates. The median salary for someone with a second degree in computer science is $87,000 more than double the $35,499 median for those with a degree in accounting or business. If they continue to a Master’s degree, they can do better as the median salary for a Master’s degree in Computer Science is $110,654 more than triple a median for those with bachelor’s degree in business. In the fastest-growing areas such as information technology, an advanced degree is essential as it allows people to come in at higher level positions.

Today the earnings gap between people with Information technology degree and others has stretched to its widest level. It is a clear indicator about the high demand of the Information Age. An industry analyst wrote: “Not only does a degree in technology yield much more earnings than before, but a college degree in non-practical field is now worth less. That adds to a widening gap between the rich and the poor as globalization and automation have wiped out many jobs and pushes some people into the poverty level. Few years ago, go to college is encouraged but it depends on what you study. Selecting the right field of study can make a big difference like night and day. Despite their college degrees, students in “non-practical” areas are doing worse as they will find that it is difficult to get jobs.”

Today go to college is NOT enough, students must select the right field of study if they want to have good jobs. Those who study science, technology engineering or math (STEM) are most likely to get jobs that are related to their college degree as compared with others in business, humanity, sociology or history etc. Many college graduates say they regretted not doing more investigate when go to college to better prepare themselves to find a job, such as selecting the right fields of study, getting work experience, studying harder and building soft-skills sooner.