0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Xu hướng tự động hoá

09.07.2021

Mặc dầu các robot đã được dùng trong công nghiệp từ nhiều năm nay, những tiến bộ gần đây trong công nghệ đã làm giảm chi phí của chúng và làm tăng năng lực của chúng cho nên việc dùng các robot đã bùng nổ. Ngày nay tiến bộ trong robotics đã giúp các nhà chế tạo cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất, giảm công nhân lao động và làm tăng lợi nhuận. Các robot cũng làm cho chi phí lao động kém phần quan trọng khi họ làm quyết định về nơi đặt cơ xưởng và giảm việc khoán ngoài tới mức tối thiểu. Ngày nay quãng 55% nhiệm vụ trong công nghiệp chế tạo từ ô tô, xe tải tới máy tính và điện tử đã được robot thực hiện nhưng điều đó có thể tăng lên tới 85% trong vòng vài năm tới và nó sẽ làm thay đổi hoàn toàn toàn bộ ngành công nghiệp để được coi là “được tự động hoá đầy đủ”. Một quan chức điều hành giải thích: “Bằng việc có ít công nhân lao động chúng tôi có thể tăng gấp đôi lợi nhuận, tự động hoá là đầu tư tốt nhất.”

Trong quá khứ, robots và máy tự động là những hệ thống cô lập với bộ nhớ giới hạn. Nhưng với tính toán mây, mọi thứ thay đổi. Ngày nay có cách tiếp cận mới mà các robots và hệ thống tự động có thể trao đổi dữ liệu và thực hiện công việc qua mạng. Những máy này không làm việc trong chỗ cô lập nữa mà được móc nối với Internet, cho nên chương trình của nó có thể được cập nhật và dữ liệu có thể được thu thập cho phân tích thêm. Công nghệ robotics bây giờ được tích hợp với tính toán mây, học máy, phân tích dữ liệu lớn để hỗ trợ cho công việc tự động hoá tốt hơn. Có những tiến bộ cho robots và hệ thống tự động dùng Mây: Dễ dàng cập nhật chương trình máy tính, tải xuống hình ảnh, và dữ liệu mô tả về những đối tượng nào đó trong thời gian thực. Bằng việc kết nối các robots vào mây, người phát triển có thể truy nhập vào mọi dữ liệu cho phân tích và lập kế hoạch chuyển động để chắc các robots đang thực hiện tốt hơn và chính xác hơn. Các robots có thể chia sẻ thông tin với các hệ thống tự động hoá khác để cho toàn thể hệ thống sẽ làm việc hoàn hảo để có kết quả tốt hơn. Công việc của chúng có thể được con người giám sát trong phòng điều khiển đặt ở xa để phân tích, phân loại, và sửa lỗi. Chẳng hạn, người ở California có thể giám sát và kiểm soát các robots trong cơ xưởng ở Trung Quốc hay Thái Lan, v.v.

Bằng kết nối tới mạng, ô tô tự lái, và trực thăng bay tự trị có thể kiểm bản đồ, hình ảnh, và các dữ liệu khác trước và trong khi vận hành. Xe tự trị có thể kiểm thời tiết, bản đồ, lưu thông để xác định vị trí nào đó để làm quyết định về đường đi tốt nhất. Dữ liệu từ từng xe cũng được chia sẻ qua mạng cho tối ưu hoá. Khi tắc nghẽn giao thông được phát hiện, nó sẽ báo cho các xe tự lái khác để tránh chỗ đó. Theo nhiều khảo cứu, xe tự lái sẽ sẵn có trong vài năm tới (xe Tesla tự lái sẵn có vào năm 2016 theo công ti Tesla.) Google đã đầu tư vào công nghệ xe tự lái và cấp phép công nghệ cho các công ti xe hơi và ngày nay các nhân viên của Google đang lái những xe này đi làm việc. Tin đồn là Apple cũng sẽ sớm xây dựng xe ô tô tự lái của riêng Apple.

Ngày nay các doanh nghiệp coi dữ liệu như tài sản chính; họ thu thập mọi dữ liệu trong cả dải vận hành doanh nghiệp bằng các thiết bị tự động đã được thiết lập trong công ti. Internet của vạn vật (IoT) cho phép công ti mở rộng các qui trình kinh doanh để thúc bẩy đầu tư hiện tại, tạo ra các hiệu quả mới và các nguồn thu nhập mới, và tạo khả năng cho phát kiến tốt hơn. Chẳng hạn, công ti Elevator bây giờ đang cài đặt các cảm biến trong thang máy của họ. Bằng việc kết nối thang máy với mây, công ti có thể thu thập dữ liệu từ các cảm biến của nó cho trinh sát doanh nghiệp để cải tiến vận hành và bảo trì. Công ti khai mỏ Australia dùng xe tải và máy khoan tự lái không cần thao tác viên con người tại mỏ của họ. Tầu hoả tự động sẽ sớm mang quặng tới cảng ở cách xa 300 dặm chỉ với vài người giám sát chúng từ phòng điều khiển máy tính ở xa hàng trăm dặm. Bằng việc tự động hoá hệ thống của họ; công ti có thể cắt giảm quá nửa số công nhân. Với công nghệ trí tuệ nhân tạo, các robots có thể kiểm điểm các tài liệu pháp lí ở toà án nhanh hơn các luật sư; viết các báo cáo tin tức nhanh hơn các phóng viên; dịch các ngôn ngữ nhanh hơn người dịch; phát sinh việc quảng cáo trực tuyến cho các website trực tuyến nhanh hơn người tiếp thị; và trao đổi các giao tác ngân hàng nhanh hơn nhân viên ngân hàng v.v. Mọi việc làm thường được con người thực hiện bây giờ được robot thực hiện và xu hướng này đang tăng tốc ở nhiều nước.

Theo một báo cáo tin tức, các robots và máy tự động sẽ được dùng ở Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan trong vài năm nữa vì có nhiều ngành công nghiệp ở đó có thể được tự động hoá để giảm chi phí lao động đang tăng cao hơn. Điểm đến khác là Trung Quốc nhưng chính phủ của nó vẫn còn ngần ngại chấp nhận robots vì sợ đẩy vài triệu công nhân lao động ra khỏi công việc. Một nhà phân tích nói: “Sớm hay muộn, Trung Quốc sẽ phải chấp nhận công nghệ robotic để giảm chi phí nếu không họ không thể cạnh tranh được với các sản phẩm chi phí thấp hơn từ những nước khác. Với tự động hoá hiệu quả và các robots, các nước đã phát triển như Mĩ, Anh và Đức không cần khoán ngoài công việc chế tạo thêm nữa, họ sẽ giữ hầu hết công việc trong nước họ và điều đó có thể là thảm hoạ cho các nước đang lệ thuộc vào chi phí lao động thấp.” Một nhà phân tích khác viết: “với công nghệ tiến bộ, một phần ba của mọi việc làm sẽ bị mất cho tự động hoá trong một thập kỉ. Và đến 2060 nửa số việc làm hiện thời sẽ được thực hiện bởi công nghệ máy móc.”

Ngày nay tự động hoá đã tạo ra nhiều nỗi sợ về máy có thể thay thế con người. Khi robot mới là hiệu quả thế và với chi phí thấp, mọi công ti đang làm việc trên kế hoạch để tự động hoá các hệ thống của họ để vẫn còn có tính cạnh tranh. Trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ này, công việc lao động không có kĩ năng là mong manh vì nhiều người trong số đó sẽ không có khả năng giữ được việc làm của họ, nhưng công nghệ cũng tạo ra nhiều việc làm mới, việc làm tốt hơn, và việc làm trả lương cao hơn cho những người có giáo dục cao, đặc biệt trong các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM). Vấn đề là đất nước có đủ các công nhân có kĩ năng này không?

—English version—

 

The automation trend

Although robots have been used in industry for many years, recent advances in technology have reduced their costs and increased their capabilities so the use of robots has exploded. Today advance in robotics have helped manufactures to cut costs, raise productivity, reducing labor workers and increasing profits. Robots also make labor costs less important when they make decisions on where to locate factories and reduce outsourcing to a minimum. Today about 55% tasks in manufacturing industry from cars, trucks to computers and electronics have been performed by robots but it can move up to 85% within the next few years and it will completely change the entire industry to be considered “fully automated”. An executive explained: “By having less labor workers we can double our profits, automation is the best investments.”

In the past, robots and automated machines are isolated systems with limited memory. But with cloud computing, everything changes. Today there is a new approach where robots and automation systems can exchange data and perform works via networks. These machines do not work in isolation anymore but link to the Internet, so its programs can be updated and data can be collected for further analysis. Robotics technology is now being integrated with cloud computing, machine learning, big data analytics to support faster and better automation works. There are advantages to robots and automation systems using the Cloud: It is easy to update computer programs, download images, maps, and descriptive data about certain objects in real time. By connecting robots to the cloud, developers can access to all data for analysis and motion planning to make sure the robots is performing better and more accurate. Robots can share information with others automated systems so the entire system will work perfectly for better results. Their works can be monitored by human in control room located far away for analyzing, classification, and error fixing. For example, persons in California can monitor and control robots in factory in China or Thailand, etc.

By connect to a network, self-driving cars, and autonomous flying drones can check maps, pictures images, and other data before and during their operation. Autonomous cars can check weather, maps, traffic to determine certain location to make decision on which is the best way to travel. Data from each car is also shared via the network for optimization. When a traffic jam is detected, it will alert other self-driving cars to avoid that place. According to several studies, self-driving cars will be available in the next few years (Self-driving Tesla car is available in 2016 according to Tesla Company.) Google already invested in self-driving cars technology and license it to cars companies and today Google employees are driving these cars to work. Rumor is Apple will also build its own Apple self-driving cars soon.

Today businesses consider data as the main asset; they collect all data spanning the business operations by automation devices already set up in company. The Internet of Things (IoT) allow company to extend business processes to leverage existing investments, creating new efficiencies and new revenue sources, and enabling better innovation. For example, Elevator companies are now installing sensors in their elevators. By connecting elevators to the cloud, company can collect data from its sensors for business intelligence to improve operations and maintenance. Australian mining company uses self-driving trucks and drills that need no human operators at their mines. Automated trains will soon carry the ore to a port 300 miles away with only few people monitor them from the computer control room hundred miles away. By automate their system; the company could cut more than half the number of workers. With Artificial Intelligence technology, robots can review legal documents in court faster than lawyers; write news reports faster than journalists; translate languages faster than translators; generate online advertising for online websites faster than marketing people; and exchange bank transactions faster than bank tellers etc. All the jobs used to be done by human are now being done by robots and this trend is accelerating in many countries.

According to a news report, robots and automation machines will be used in South Korea, Taiwan, and Thailand in the next few years because there are many industries there that can be automated to reduce the increasing higher labor costs. Another destination is China but its government is still reluctant to adopt robots for fear of putting several millions of labor workers out of work. An analyst said: “Sooner or later, China will have to adopt robotic technology to reduce costs else they cannot compete with lower cost products from others. With efficient automation and robots, developed countries such as the U.S., UK, and Germany do not need to outsource manufacturing works anymore, they will keep most works within their own country and that could be devastated to countries that are depending on low labor costs.” Another analyst wrote: “with advanced technology, a third of all jobs will be lost to automation within a decade. And by 2060 half of the current jobs will be performed by machine technology.”

Today automation has created a lot of fears about machines that can replace people. As new robots are so efficient and lower costs, every company is working on plan to automate their systems to stay competitive. In this technology driven world, unskilled labor works are vulnerable as many of them will not be able to keep their jobs, but technology also create many new jobs, better jobs, and higher paying jobs for people with higher education, especially in Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) fields. The question is does the country have enough of these skilled workers?