0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Lợi nhuận của công ti khởi nghiệp

08.04.2021

Một nhà doanh nghiệp viết cho tôi: “Tôi đã khởi đầu một công ti từ vài năm trước đây và làm đủ tiền cho bản thân tôi. Tôi không thấy lí do cho tăng trưởng công ti lớn hơn như thầy chủ trương trong blog của thầy. Tôi nghĩ nên để nhà doanh nghiệp xác định khi nào thì khởi đầu và khi nào thì dừng lại và họ muốn tăng trưởng công ti bao nhiêu. Thầy nghĩ sao?”

Đáp: Khởi đầu một công ti công nghệ là khác với khởi đầu một doanh nghiệp nhỏ. Nếu bạn là nhà doanh nghiệp thực thụ thì sự hội tụ của bạn nên vào việc làm tăng trưởng công ti để được lợi nhuận tối đã có thể được. Bạn không khởi đầu một công ti cho vui; bạn không khởi đầu một công ti chỉ để làm cùng điều như ai đó làm việc cho một công ti; bạn không khởi đầu một công ti bởi vì bạn cần việc làm.

Lí thuyết doanh nghiệp đã nói tới lợi nhuận nhưng họ KHÔNG nói bao nhiêu được coi là lợi nhuận tốt. Trường kinh doanh chỉ dạy bạn làm ra tiền và không làm mất tiền. Nếu thu nhập của bạn là $100 và chi phí của bạn là $99 thì lợi nhuận của bạn là $1. Có đủ tốt không? Cách tốt nhất để xác định một công ti là thành công hay không là nhìn vào lề lợi nhuận. Công ti thành công phải làm ra lề lợi nhuận giữa 20 tới 30 phần trăm. Là công ti khởi nghiệp, sẽ mất một thời kì thời gian để đạt tới mức đó. Tất nhiên một số công ti có thể làm nhanh hơn các công ti khác nhưng về trung bình có thể phải mất 2 năm. Nếu bạn không có được lề lợi nhuận đó thì bạn phải hỏi câu hỏi nghiêm chỉnh về bản chất doanh nghiệp của bạn và cách nó được quản lí.

Có nhiều người cai quản doanh nghiệp mà không làm ra lợi nhuận. Điều họ làm là làm ra đủ tiền để giữ cho bản thân họ nổi về tài chính thay vì tập trung vào xây dựng và tăng trưởng doanh nghiệp. Họ nghĩa rằng họ đang ở trong doanh nghiệp công nghệ nhưng thực ra họ thực sự trong công ti nhỏ, không khác biệt với ai đó vận hành tiệm cà phê hay nhà hàng. Là nhà doanh nghiệp trong công nghệ, bạn ở trong doanh nghiệp sinh lời cao. Nếu bạn không làm ra ít nhất 20 tới 30 phần trăm lợi nhuận thì bạn KHÔNG thành công.

Xin nhìn vào Apple, Google, và Microsoft; cho dù họ không còn là công ti khởi nghiệp nhưng họ không đứng yên mặc dầu họ vẫn đang làm lợi nhuận tốt. Họ biết rằng nếu họ không tăng trưởng, ai đó sẽ vượt qua họ và nắm lấy thị trường. Công nghệ là kinh doanh cạnh tranh cao; nếu bạn không tăng trưởng nhanh bạn sẽ bị bỏ lại đằng sau. Nếu bạn không sinh lời cao, bạn không thể tăng trưởng nhanh được cho nên bạn cần lề lợi nhuận lớn để tăng trưởng thành doanh nghiệp, làm cho người khác không thể cạnh tranh được với bạn. Điều gì xảy ra nếu Apple không có iPod, iPhone và iPads? Nó có thể vẫn còn ở trong kinh doanh máy tính cá nhân ngày nay được không? Bạn có biết điều gì đã xảy ra cho Dell không? Dell đã là công ti máy tính số một vài năm trước nhưng ngày nay Dell đang vật lộn để duy trì kinh doanh. Bạn có biết điều gì đã xảy ra cho Nokia không? Có nhiều ví dụ về công ti công nghệ không di chuyển đủ nhanh. Có khác biệt lớn giữa vận hành một doanh nghiệp công nghệ thành công và có một sở thích riêng và điều quan trọng là biết khác biệt giữa hai điều này.

—-English version—-

 

Startup profit

An entrepreneur wrote to me: “I started a company few years ago and make enough money for myself. I do not see the reason to grow the business bigger as you advocate in your blog. I think it should be up to entrepreneurs to determine when to start and when to stop and how much they want to grow the company. What do you think?

Answer: Starting a technology company is different from starting a small business. If you are a true entrepreneur then your focus should be to grow the company to the maximum profitable possible. You do not start a company for fun; you do not start a company just to make the same as someone who works for a company; you do not start a company because you need a job.

Business theories mentioned about profit but they do NOT say how much is considered good profit. Business school only teaches you to make money and not losing money. If your revenue is $100 and your cost is $99 then your profit is $1. Is it good enough? The best way to determine a company is successful or not is looking at the profit margin. A successful company must make a profit margin between 20 to 30 percent. As startup, it would take a period of time to reach that level. Of course some can do faster than others but on the average it may take about 2 years. If you do not get that profit margin then you must ask some serious questions about the nature of your business and the way it is being managed.

There are many people who run businesses that do not make a profit. What they do is make just enough money to keep themselves financially afloat rather than concentrate on building and growing the business. They think that they are in technology business but in fact they are really in small business, no difference from someone who operates a coffee shop or a restaurant. As an entrepreneur in technology, you are in a highly profitable business. If you do not make at least 20 to 30 percent profits then you are NOT successful.

Please look at Apple, Google, and Microsoft; even they are no longer startups but they do not stand still although they are making good profit. They know that if they do not grow, someone will bypass them and capture the market. Technology is a highly competitive business; if you do not grow fast you will be left behind. If you are not highly profitable, you cannot grow fast so you need that big profit margin to grow into an enterprise so others cannot compete with you. What will happen if Apple does not have iPod, iPhone and iPads? Is it possible to stay just in personal computer business today? Do you know what happened to Dell? Dell was the number one computer few years ago but today Dell is struggled to stay in business. Do you know what happened to Nokia? There are many examples of technology company that do not move fast enough. There is a big difference between operating a successful technology business and having a hobby and it is important to differentiate between the two.