0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Trường dạy quản lí hệ thống thông tin

13.01.2021

Tôi nhận được một email người gửi viết: “Tôi rất quan tâm tới một chương trình mới có tên là Quản lí hệ thông tin (ISM). Thầy có thể nói thêm cho tôi về nó được không và trường nào là tốt nhất trong lĩnh vực này?”

Sau đây là câu trả lời của tôi: “Về căn bản, Quản lí hệ thông tin (ISM) không phải là mới, nó đã có vào cùng thời khoa học máy tính và kĩ nghệ phần mềm. Tuy nhiên, nó đang trở nên ngày càng quan trọng hơn trong vài năm qua khi ngày càng nhiều doanh nghiệp dùng hệ thông tin để cải tiến hiệu quả của họ để duy trì cạnh tranh trong thị trường toàn cầu hoá này. Khi họ dùng nhiều công nghệ thông tin hơn, họ cần ai đó có thể giúp họ quản lí hệ thống của mình. Chẳng hạn, một công ti có thể dùng cơ sở dữ liệu máy tính để giữ dấu vết sản phẩm nào bán chạy nhất. Một cơ quan chính phủ có thể dùng hệ thống thông tin để nhận diện thông tin về giá trị đất đai để ban hành thuế tài sản. Chính quyền địa phương có thể tạo ra một cổng nơi mọi người có thể thu được thông tin và có khả năng tải xuống những mẫu biểu nào đó mà không phải đi tới cơ quan chính quyền địa phương. Tất cả những điều này yêu cầu nhiều hơn chỉ các công việc kĩ thuật.

Khi sinh viên học về quản lí hệ thông tin (ISM), họ sẽ học cách đưa công nghệ vào làm việc trong doanh nghiệp và các tổ chức khác. Họ sẽ học về cấu trúc quản lí tổ chức, từ giám đốc thông tin (CIO) cho tới quản lí cấp trung và quản lí vận hành như người quản lí dự án và quản lí mạng. Họ cũng học cách thiết lập kết cấu nền mạng, tiện nghi lưu trữ, cơ sở dữ liệu máy tính, an ninh máy tính và nhiều thứ nữa.

Tuy nhiên, máy tính và công nghệ không chỉ hội tụ vào lĩnh vực này mà sinh viên còn biết cách giúp người khác dùng công nghệ, cung cấp đào tạo, giải thích mọi thứ cho người khác như các vấn đề đạo đức và xã hội liên quan tới công nghệ như the internet, blogs, wiki và các công nghệ cộng tác khác. Sinh viên phải hiểu giá trị doanh nghiệp của công nghệ, có khả năng sắp đặt luồng công việc và dữ liệu, tổ chức lưu giữ dữ liệu, và học cách quản lí các dự án.

Người quản lí hệ thông tin là mối nối bản chất giữa công nghệ và người kinh doanh, người kinh doanh có thể hay không thể hiểu công nghệ thật rõ. Điều tốt nhất về quản lí hệ thông tin (ISM) là ở chỗ bạn giải quyết với các “vấn đề thực tế” là quan trọng cho doanh nghiệp trên cơ sở hàng ngày vì nó yêu cầu rằng bạn có kĩ năng trao đổi tốt, có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và ra quyết định tương ứng với vai trò của bạn. Hệ thông tin không có giá trị gì mấy nếu nó không giải quyết các vấn đề kinh doanh, làm cho kinh doanh nhanh hơn, tốt hơn và rẻ hơn. Trong các lớp quản lí hệ thông tin, bạn sẽ học cách doanh nghiệp dùng hệ thông tin để cải tiến vận hành của họ và thu được giá trị đáp ứng mục đích của nó. Bạn cũng sẽ học cách quản lí các hệ thông tin đa dạng để cho chúng phục vụ tốt nhất nhu cầu của các ngành công nghiệp đặc thù. Và bạn thậm chí sẽ học cách hệ thông tin có thể cải tiến cách doanh nghiệp được tổ chức.

Liên quan tới trường tốt nhất để học trong lĩnh vực này, bạn có thể kiểm liệu trường có chương trình mới nhất và tốt nhất được thừa nhận trên quốc tế hay không. Nhiều sinh viên mới tốt nghiệp trong lĩnh vực này có thể làm việc cho các công ti nước ngoài hay đi ra nước ngoài để làm kinh doanh, do đó, một chương trình được thừa nhận quốc tế sẽ là tốt hơn chương trình địa phương. Bạn có thể xem liệu một trường có được trang bị bằng công nghệ mới nhất hay không? Mặc dầu lĩnh vực này không hội tụ quá nhiều vào kĩ thuật như khoa học máy tính hay kĩ nghệ phần mềm nhưng bạn cần phải có một số tri thức về công nghệ và có khả năng biết cách nó làm việc. Bạn có thể kiểm xem liệu các giáo sư trong trường có bắt kịp với công nghệ mới không và liệu họ có kết nối với công nghiệp không, hay họ có làm việc trong công nghiệp hay có nghiên cứu trong công nghiệp không. Bạn có thể kiểm xem liệu trường có mối quan hệ nào đó với công nghiệp không và các cơ hội học tập khác mà bạn sẽ có khả năng chọn lựa từ khi còn trong năm học và liệu trường có giúp cho bạn kiếm được việc sau khi tốt nghiệp không. Bạn có thể biết về tỉ lệ sắp xếp việc làm của trường, (số sinh viên có việc làm trong lĩnh vực học tập so với số sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực đó) cũng như danh tiếng của trường trong công nghiệp.

—-English version—-

 

Schools that teach Information systems management

I received an email where the sender wrote: “I am very interested in the new program called Information Systems Management (ISM). Can you tell me more about it and which school is best for this field?”

Following is my answer: “Basically, Information Systems Management (ISM) is not new, it has been around about the same time as computer science and software engineering. However, it is becoming more important in past few years where more businesses are using information systems to improve their efficiency to stay competitive in this globalized market. As they are using more information technology, they need someone who can help them to manage their systems. For example, a company could use a computer database to keep track of which products it sell best. A government office could use an information system to identify information on land value to issue property taxes. A local government can create a portal where people can obtain information and be able to download certain forms without have to go to the local office. All of these require much more than just technical works.

As students studying Information Systems Management (ISM), they will learn how to put technology to work in business and other organizations. They will learn about organization management structure, from the Chief Information Officer (CIO) to the middle level management and the operating management such as project manager and network management. They also learn how to set up network infrastructure, data center, storage facilities, computer databases, computer security, and more.

However, computers and technology are not the only focus of this field but student also learn how to help others to use technology, provide trainings, explaining things to others such as the ethical and social issues related to technology such as the internet, blogs, wiki and other collaboration technology. Students must understand the business value of technology, be able to map the flow of work and data, organizing data storage, and learn how to manage projects.

Information Systems manager is the essential link between technology and business people, who may or may not understand technology very well. The best thing about Information System Management (ISM) is that you deal with “practical problems” that are important to the businesses on a daily basis as it requires that you have strong communication skills, be able to solve problems quickly and make decision according to your roles. Information system is not worth much if it does not solve business problems, making it faster, better and cheaper. In information systems management classes, you will learn how businesses use information systems to improve their operations and to obtain value to meet its goals. You will also learn how to manage various information systems so that they best serve the needs of particular industries. And you will even study how information systems can improve the way a business is organized.

Regarding the best school to study this field, you may want to check whether the school has the latest and best programs recognized internationally. Many graduated students in this field may work for foreign companies or travel oversea for business therefore, a program well recognized internationally would be better than a local program. You may want to see if the school is equipped with the latest technology or not? Although this field is not focus too much on technical such as the computer science or software engineering but you do need to have some knowledge on technology and be able to know how it works. You may want to check whether professors in the school are keeping up with new technology and whether they have connections to industries, either they have worked in the industry or have research within the industry. You may want to check whether the school has certain internships relationship with the industry and other learning opportunities that you will be able to choose from during the school year and will the school helps you to get good jobs after graduation. You may want to know about the rate of placement of the school, (The number of students get jobs in the field of study versus the number of student graduated in the field) as well as the reputation of the school within the industry.