First News - Tri Viet

In the right situation, only one book can change your life

"Những điều vĩ đại chẳng bao giờ được thực hiện chỉ với một nửa tâm trí, với một thái độ hời hợt và một quyết tâm không tới nơi tới chốn." - Isaac Barrow.