First News - Tri Viet

In the right situation, only one book can change your life

"Người lạc quan luôn xem xét vấn đề dựa trên các mặt tích cực của nó, còn kẻ bi quan thì ngược lại." - Mclandburgh Wilson.