First News - Tri Viet

In the right situation, only one book can change your life

"Nếu để ý đến những điều mình đang có trong cuộc sống, ta sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn nếu chỉ để ý đến những điều không có, ta sẽ thấy mình không bao giờ có đủ." - Oprah Winfrey.