First News - Tri Viet

In the right situation, only one book can change your life

"Cuộc sống chỉ gồm mười phần trăm là những gì xảy đến với chúng ta, chín mươi phần trăm còn lại tùy thuộc vào cách ta đối phó với chúng." - P. Dorman.